Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

Geraadpleegd op 25-02-2024.
Geldend van 21-04-2018 t/m heden

Besluit van 1 augustus 1995, houdende Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 1995; nr. VVP/P 95180, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 8, onder a, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 1 mei 1995, nr. W13.95.0073);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 juli 1995; DGVgz/VVP/P 951248 uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. helm: motor- en bromfietshelm als bedoeld in artikel 60 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

  • b. reglement 22: de "Uniform provisions concerning the approval of protective helmets for drivers and passengers of motorcycles", behorende bij het op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen Verdrag betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorvoertuigen gesloten (Trb. 1959; 83).

Artikel 2

Het is verboden helmen te verhandelen anders dan met inachtneming van de voorschriften bij dit besluit gesteld met betrekking tot de aanduiding.

Artikel 3

  • 1 Helmen zijn voorzien van een aanduiding die overeenkomt met de aanduiding die in de bijlage behorende bij dit besluit als model is weergegeven.

  • 2 Helmen zijn uitsluitend van de in het eerste lid genoemde aanduiding voorzien indien deze is aangebracht naar aanleiding van goedkeuring van de helmen op grond van de bepalingen van reglement 22.

  • 3 Het eerste lid is niet van toepassing op helmen die voldoen aan voorschriften of normen die; op aanvraag van de belanghebbende, door Onze Minister zijn gelijkgesteld aan het veiligheidsniveau van reglement 22.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 augustus 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de negentiende september 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Bijlage bij artikel 3, eerste lid, van het Warenwetbesluit motor- en bromfietshelmen

Model aanduiding voor helmen als bedoeld in artikel 3, eerste lid

Bijlage 7707.png
Naar boven