Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Marine Beveiligingskorps 1995

[Regeling vervallen per 04-08-2005.]
Geraadpleegd op 21-07-2024.
Geldend van 16-07-1999 t/m 03-08-2005

Artikel 1

[Regeling vervallen per 04-08-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder

buitengewoon opsporingsambtenaar:

de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 04-08-2005]

De ambtenaren werkzaam bij het Marine Beveiligingskorps van de Koninklijke Marine en zijn aangesteld als commandant vaarsurveillance zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 04-08-2005]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid geldt voor het grondgebied van Nederland. De buitengewoon opsporingsambtenaar onthoudt zich van optreden buiten de terreinen in beheer bij het Ministerie van Defensie, tenzij in geval van noodzaak.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 04-08-2005]

 • 1 De procureur-generaal bij het gerechthof te Amsterdam is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

 • 2 Op grond van dit besluit kunnen maximaal 15 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar beëdigd worden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 04-08-2005]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket te Alkmaar.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het regionaal politiekorps Noord-Holland Noord.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 04-08-2005]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn taak uitgerust zijn met:

  • a. een pistool van het merk ’Glock’, type 17, kaliber 9 mm;

  • b. een kort model wapenstok van een door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type;

  • c. handboeien van een door de Minister van Justitie en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties goedgekeurd merk en type.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 04-08-2005]

Het hoofd van het Marine Beveiligingskorps brengt jaarlijks, vóór 1 april over het jaar daaraan voorafgaand, aan de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het Marine Beveiligingskorps;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichtte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 04-08-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en is geldig tot 5 jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 04-08-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Marine Beveiligingskorps 1995.

Dit besluit wordt in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 juli 1995

De

Minister

van Justitie,
namens deze,
Het

hoofd van de Directie Politie

,

J. van Ees

Naar boven