Kaderbesluit rechtspositie VO

[Regeling vervallen per 01-07-2007.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 23-02-2007 t/m 30-06-2007

Besluit van 25 juli 1995, houdende vaststelling van het Kaderbesluit rechtspositie VO

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 17 maart 1995, nr. 95004629, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit;

Gelet op artikel 38a, tweede en derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 7 juli 1995, nr. W05.95.014);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van 13 juli 1995, nr. 95018398, directie Arbeidsvoorwaarden en Beroepskwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Tenzij anders vermeld, wordt in dit besluit verstaan onder:

  • a. school: een openbare of uit de openbare kas bekostigde school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs of school voor voorbereidend beroepsonderwijs, dan wel een scholengemeenschap bestaande uit twee of meer van deze schoolsoorten;

  • b. [Red: vervallen;]

  • c. [Red: vervallen;]

  • d. betrokkene: een lid van het door het bevoegd gezag benoemde personeel;

  • e. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en, voor wat betreft het landbouwonderwijs, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

  • f. bevoegd gezag: wat betreft:

  • g. normbetrekking: de betrekking waarvan de omvang gelijk is aan die van de door het bevoegd gezag vastgestelde volledige weektaak;

  • h. benoeming: de benoeming bij het bijzonder onderwijs en de aanstelling bij het openbaar onderwijs;

  • i. functie: het samenstel van werkzaamheden door de betrokkene te verrichten krachtens en overeenkomstig hetgeen hem door het bevoegd gezag is opgedragen.

Artikel 2. Algemene arbeidsduur

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De algemene arbeidsduur bestaat uit de componenten werktijd en verlof.

 • 2 De werktijd van de betrokkene die is benoemd in een normbetrekking bedraagt 1659 uur per jaar, aangevuld met 51 uur verlof, waarbij de gemiddelde weektaak op jaarbasis gelijk is aan 36,86 uur.

 • 3 In afwijking van het tweede lid kan de algemene arbeidsduur van de betrokkene die is benoemd in een normbetrekking ten hoogste 1790 uur per jaar bedragen, waarbij het aantal uren verlof gelijk is aan die arbeidsduur verminderd met 1659 uur. De eerste volzin vindt slechts toepassing mits hieruit geen verdringing van ander personeel voortvloeit.

 • 4 De verlofuren, bedoeld in het tweede en derde lid, kunnen ofwel in de vorm van een jaarverlof ofwel als meerjarig spaarverlof worden opgenomen.

Hoofdstuk 2. Salarissen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Artikel 3. Formatievaststelling

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Het bevoegd gezag stelt de formatie voor de school vast. De formatie omvat het geheel van functies in aantallen en niveaus voor het personeel van de school.

 • 2 Aard en niveau van de functie worden bepaald aan de hand van taakkarakteristieken en functietyperingen, die door het bevoegd gezag worden vastgesteld, volgens het door het bevoegd gezag te hanteren functiewaarderingssysteem, daarbij uitgaande van het bepaalde in de artikelen 4 en 5. Het bevoegd gezag stelt een bezwarencommissie functiewaardering in.

 • 3 Het bevoegd gezag stelt ingevolge het tweede lid voor elke functie een salarisschaal vast waarbij het gebruik maakt van de in de bijlage 1A bij dit besluit vermelde reeks van genummerde salarissen, behorende bij een normbetrekking.

 • 4 Het bevoegd gezag stelt regels vast omtrent de wijze waarop de betrokkene het maximumsalaris van de bij zijn functie behorende schaal bereikt, waarbij het gebruik maakt van de in de bijlagen 1A, 1C of 1D vermelde salarisbedragen en stelt regels vast met betrekking tot de in bijlage 1E vermelde toeslagen.

Artikel 4. Uitgangspunt functiewaarderingssysteem leraar

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Voor het functiewaarderingssysteem gelden voor de functie van leraar als uitgangspunten de schalen LB, LC en LD afhankelijk van de zwaarte van de functie.

 • 2 De in het eerste lid genoemde salarisschalen zijn de schalen genoemd in bijlage 1C.

Artikel 5. Uitgangspunt functiewaarderingssysteem directeur en voorzitter centrale directie

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Voor het functiewaarderingssysteem gelden voor de functie van directeur en voorzitter centrale directie als uitgangspunten de schalen 12 tot en met 16, afhankelijk van de zwaarte van de functie. Bij de beoordeling van de zwaarte van de functie zijn in elk geval begrepen de omvang en complexiteit van de school en de door het bevoegd gezag opgedragen verantwoordelijkheid. De hoogst bereikbare schaal is 17.

 • 2 De in het eerste lid genoemde salarisschalen zijn de schalen genoemd in bijlage 1A.

Artikel 6. Uitgangspunt voor het functiewaarderingssysteem met betrekking tot de functie van voorzitter centrale directie

[Vervallen per 24-09-2004]

Artikel 7. Functiebeloning

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De betrokkene wordt benoemd in een van de functies die beschikbaar zijn ingevolge de door het bevoegd gezag vastgestelde formatie.

 • 2 Het bevoegd gezag stelt, met inachtneming van dit artikel en van artikel 3, regels vast met betrekking tot de wijze waarop het salaris van de betrokkene bij zijn indiensttreding wordt bepaald.

 • 3 Het salaris van de betrokkene met een onvolledige werktijd wordt vastgesteld op een evenredig deel van het salaris bij een volledige werktijd.

 • 4 In afwijking van het eerste lid kan een betrokkene in het in dat lid bedoelde geval worden benoemd in twee functies van het onderwijsondersteunend personeel dan wel in twee functies waarvan één van het onderwijzend personeel en één van het onderwijsondersteunend personeel, indien er een verschil is van meer dan drie schalen tussen de bij die functies behorende maximumschalen.

 • 5 In afwijking van het eerste en vierde lid kan een betrokkene met een arbeidsongeschiktheidspercentage van minder dan 35% worden benoemd in twee onderwijsondersteunende functies of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie waarvan het verschil tussen de bij die functies behorende maximumschalen 3 of minder schalen is.

Artikel 8. Salaris voor jeugdigen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 In afwijking van artikel 3, derde lid, wordt het salaris van een betrokkene die de leeftijd van 19 jaar nog niet heeft bereikt, vastgesteld op het bedrag dat in de voor hem geldende schaal is opgenomen bij het salarisnummer bestaande uit de letter J en het getal dat overeenkomt met zijn leeftijd in jaren, voor zover de schaal in bijlage 1B dit aangeeft.

 • 2 Het salaris van de betrokkene die de leeftijd van 19 jaar bereikt wordt met ingang van de eerste dag van de maand waarin hij die leeftijd bereikt, vastgesteld op het bedrag dat in de voor hem van toepassing zijnde schaal is vermeld bij salarisnummer 0.

Artikel 9. Toelage minimumloon

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 2 Voor de betrokkene met een onvolledige werktijd wordt het voor werknemers van dezelfde leeftijd geldende minimumloon geacht te zijn vastgesteld op een evenredig deel van het minimumloon bij een volledige werktijd.

Artikel 10. Algemene wijzigingen salarisbedragen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

De salarisbedragen en toelagen, genoemd in de bijlagen bij dit besluit, kunnen worden gewijzigd bij ministeriële regeling.

Artikel 11. Vakantie-uitkering

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De betrokkene heeft aanspraak op een vakantie-uitkering voor de tijd gedurende welke hij als zodanig salaris heeft genoten. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt onder tijd, gedurende welke salaris is ontvangen, niet begrepen tijd gedurende welke de betrokkene wegens verplichte militaire dienst, anders dan voor herhalingsoefeningen, niet verlof zijnde, slechts salaris heeft ontvangen tot een bedrag van het op hem te verhalen gedeelte van de pensioenbijdrage.

 • 2 Tenzij uit het derde en het vierde lid anders voortvloeit, bedraagt de vakantie-uitkering per kalendermaand 8% van het bedrag dat de betrokkene in die maand aan salaris heeft ontvangen. Voor de toepassing van de eerste volzin wordt in de gevallen, bedoeld in de artikelen 8 en 9, steeds uitgegaan van het volledige aan zijn betrekking verbonden salaris.

 • 3 Voor de betrokkene die in de van toepassing zijnde maand op grond van het eerste lid aanspraak heeft op een bedrag dat lager is dan het bedrag dat in bijlage 2 bij dat besluit bij zijn leeftijd is vermeld, wordt de vakantie-uitkering vastgesteld op laatstbedoeld bedrag.

 • 4 Het in het derde lid bedoelde bedrag wordt naar evenredigheid verminderd, indien:

  • a. de betrokkene is aangesteld in een betrekking met een omvang van minder dan een normbetrekking.

  • b. het salaris van de betrokkene op een andere dag dan de eerste dag van die maand is aangevangen dan wel indien hij in een deel van die maand geen salaris heeft ontvangen;

  • c. de betrokkene in de loop van die maand slechts een gedeelte van zijn salaris heeft ontvangen wegens verleend verlof, in verband met non-activiteit, bij wijze van disciplinaire straf of uit hoofde van schorsing.

 • 5 De vakantie-uitkering wordt aan de betrokkene eenmaal per jaar in de maand mei uitbetaald over de periode van twaalf maanden die eindigt met de maand mei. In afwijking hiervan vindt bij ontslag van de betrokkene de uitbetaling plaats over het tijdvak, gelegen tussen het einde van de laatst verstreken periode waarover de vakantie-uitkering werd uitbetaald en de datum van ontslag.

Artikel 11a. Structurele eindejaarsuitkering

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Aan de betrokkene die in een kalenderjaar is benoemd of benoemd is geweest in een functie, wordt met inachtneming van het tweede tot en met het vijfde lid een eindejaarsuitkering toegekend.

 • 2 Bij ministeriële regeling stelt Onze Minister de hoogte en de berekeningswijze van de in het eerste lid bedoelde uitkering vast.

 • 3 De eindejaarsuitkering wordt eenmaal per jaar uitbetaald in de maand december over de periode van twaalf maanden die eindigt met de maand december.

 • 4 In afwijking van het derde lid vindt bij ontslag van de betrokkene de uitbetaling plaats over het tijdvak januari tot de datum van ontslag van het desbetreffende kalenderjaar.

 • 5 De uitkering maakt deel uit van het inkomen, bedoeld in het pensioenreglement, voor zover dat door Onze Minister in de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede lid, wordt bepaald.

Artikel 11b. Eenmalige uitkering

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Onze Minister kan bepalen dat aan de betrokkene, met inachtneming van het tweede lid, een eenmalige uitkering wordt toegekend.

 • 2 Bij ministeriële regeling stelt Onze Minister de hoogte, de berekeningswijze, de benaming en de mate waarin deze uitkering doorwerkt naar het inkomen, bedoeld in het pensioenreglement, vast.

Artikel 11c. Inkomenstoelage

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 De betrokkene ontvangt maandelijks een inkomenstoelage als aangegeven in bijlage 2, onderdeel 3, bij dit besluit.

 • 2 Bij ministeriële regeling stelt Onze Minister de berekeningswijze en de mate waarin deze uitkering doorwerkt naar het inkomen, bedoeld in het pensioenreglement, vast.

Artikel 12. Overeenkomstige toepassing hoofdstuk 3 Rechtspositiebesluit WPO/WEC

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Op dit besluit is hoofdstuk 3 van het Rechtspositiebesluit WPO/WEC van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Artikel 13. Karakter bepalingen besluit

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

De bepalingen in dit besluit zijn regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor de bekostiging voor het bijzonder onderwijs.

Artikel 13a. Eenmalige uitkering in verband met de intrekking van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs en onderzoekpersoneel

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 2 Onze minister kan bepalen dat aan de betrokkene eenmalig een uitkering wordt toegekend.

 • 3 Bij ministeriële regeling stelt Onze minister de benaming, de hoogte en de wijze van uitbetaling van de uitkering vast.

 • 4 Bij ministeriële regeling worden categorieën van personen, wier bezoldiging, uitkering of pensioen direct of indirect komt ten laste van de algemene middelen van het Rijk, aangewezen als betrokkene in de zin van dit artikel.

Artikel 13c. Afwijking van bijlagen 1C en 1E

[Vervallen per 23-02-2007]

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 1996, met dien verstande dat artikel 12 vervalt met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel 15. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Dit besluit wordt aangehaald als Kaderbesluit rechtspositie VO.

Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Ambolesi National Park Kenia , 25 juli 1995

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de eerste augustus 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

KADERBESLUIT RECHTSPOSITIE VOORTGEZET ONDERWIJS

[Vervallen per 23-02-2007]

Bijlage 1A. Salarisschalen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

met salarisnummers en maandbedragen in euro's

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

1219,31

0

1244,72

0

1271,04

0

1297,81

1

1271,04

1

1297,81

1

1297,81

1

1321,86

2

1321,86

2

1346,82

2

1346,82

2

1374,50

3

1346,82

3

1403,54

3

1403,54

3

1440,30

4

1374,50

4

1440,30

4

1482,95

4

1533,78

5

1403,54

5

1482,95

5

1533,78

5

1583,24

6

1440,30

6

1533,78

6

1583,24

6

1630,89

   

7

1583,24

7

1630,89

7

1678,53

       

8

1678,53

8

1723,91

       

9

1723,91

9

1769,74

           

10

1814,67

Schaal 5

Schaal 6

Schaal 7

Schaal 8

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

1346,82

0

1440,30

0

1630,89

0

1859,14

1

1403,54

1

1482,95

1

1678,53

1

1952,16

2

1482,95

2

1583,24

2

1769,74

2

2045,19

3

1583,24

3

1678,53

3

1859,14

3

2145,02

4

1630,89

4

1723,91

4

1905,88

4

2202,65

5

1678,53

5

1769,74

5

1952,16

5

2255,74

6

1723,91

6

1814,67

6

1997,09

6

2301,57

7

1769,74

7

1859,14

7

2045,19

7

2351,49

8

1814,67

8

1905,88

8

2094,20

8

2402,77

9

1859,14

9

1952,16

9

2145,02

9

2448,14

10

1905,88

10

1997,09

10

2202,65

10

2491,71

Schaal 9

Schaal 10

Schaal 11

Schaal 12

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

2045,19

0

1952,16

0

2629,66

0

3194,61

1

2145,02

1

2045,19

1

2729,03

1

3289,45

2

2255,74

2

2145,02

2

2817,98

2

3382,02

3

2351,49

3

2255,74

3

2906,92

3

3475,05

4

2448,14

4

2351,49

4

2995,86

4

3564,90

5

2539,35

5

2448,14

5

3095,69

5

3659,74

6

2629,66

6

2539,35

6

3194,61

6

3752,76

7

2729,03

7

2629,66

7

3289,45

7

3842,16

8

2817,98

8

2729,03

8

3382,02

8

3935,64

   

9

2817,98

9

3475,05

9

4051,80

   

10

2906,92

10

3564,90

10

4108,98

   

11

2995,86

11

3613,00

   
   

12

3095,69

       

Schaal 13

Schaal 14

Schaal 15

Schaal 16

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

3659,74

0

3842,16

0

4167,52

0

4517,38

1

3752,76

1

3935,64

1

4284,14

1

4640,36

2

3842,16

2

4051,80

2

4401,21

2

4766,96

3

3935,64

3

4167,52

3

4517,38

3

4896,74

4

4051,80

4

4284,14

4

4640,36

4

5052,84

5

4167,52

5

4401,21

5

4766,96

5

5213,93

6

4284,14

6

4517,38

6

4896,74

6

5380,02

7

4401,21

7

4640,36

7

5052,84

7

5551,55

8

4457,03

8

4766,96

8

5213,93

8

5728,52

   

9

4896,74

9

5380,02

9

5911,39

Schaal 17

Schaal 18

sal nr.

bedrag

sal nr.

bedrag

0

4896,74

0

5380,02

1

5052,84

1

5551,55

2

5213,93

2

5728,52

3

5380,02

3

5911,39

4

5551,55

4

6100,17

5

5728,52

5

6294,84

6

5911,39

6

6495,86

7

6100,17

7

6703,70

8

6294,84

8

6917,88

9

6495,86

9

7138,87

Bijlage 1B. maandsalarissen in euro’s voor jeugdigen met salarisnummers behorende bij een normbetrekking

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Per 1 januari 2007 (loonpeil 1 januari 2007)

Schaal 1

Schaal 2

Schaal 3

Schaal 4

Schaal 5

leeftijd

bedrag

leeftijd

bedrag

leeftijd

bedrag

leeftijd

bedrag

leeftijd

bedrag

J15

1083

J15

1109

           

J16

1083

J16

1109

J16

1130

J16

1154

   

J17

1083

J17

1109

J17

1130

J17

1154

J17

1198

J18

1219

J18

1247

J18

1272

J18

1299

J18

1348

Bijlage 1C. Salarisschalen onderwijsgevend personeel

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

met salarisnummers en maandbedragen in euro's

Schaal LA

Schaal LB

Schaal LC

Schaal LD

Schaal LE

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

nr.

bedrag

1

2073

1

2150

1

2162

1

2171

1

2791

2

2114

2

2201

2

2267

2

2299

2

2897

3

2156

3

2251

3

2373

3

2428

3

2991

4

2199

4

2302

4

2469

4

2556

4

3179

5

2241

5

2352

5

2567

5

2686

5

3390

6

2283

6

2403

6

2664

6

2814

6

3491

7

2326

7

2454

7

2762

7

2943

7

3589

8

2367

8

2504

8

2860

8

3072

8

3688

9

2414

9

2555

9

2957

9

3201

9

3783

10

2461

10

2606

10

3055

10

3329

10

3884

11

2508

11

2656

11

3152

11

3459

11

3982

12

2555

12

2707

12

3250

12

3587

12

4078

13

2602

13

2757

13

3347

13

3716

13

4177

14

2649

14

2863

14

3445

14

3845

14

4300

15

2696

15

2968

15

3542

15

3974

15

4407

16

2794

16

3074

16

3639

16

4103

16

4515

17

2893

17

3179

17

3737

17

4232

17

4623

18

2991

18

3285

18

3834

18

4361

18

4730

Bijlage 1D. bij het Kaderbesluit rechtspositie VO

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Bevattende aanlooptraject in euro voor functies in het kader van de Regeling in- en doorstroombanen voor langdurig werklozen.

Per 1 januari 2002

Nummer

Maandsalaris

 

1

1180,40

Minimumloon

2

1216,58

 

Bijlage 1E. Toeslagen

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

Onderdeel 1: UITLOOPTOESLAG

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

per maand in euro’s bij een normbetrekking

Per 1 augustus 2002 (loonpeil 1 juli 2002)

Salarisschaal

bedrag

LA

26,71

LB

23,43

LC

42,65

LD

21,09

Onderdeel 2: BINDINGSTOELAGE

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

In jaarbedragen in euro bij een normbetrekking die in de maand augustus betaalbaar worden gesteld.

Functiecategorie

Bedrag

Leraar

300,00

Directiefunctie

200,00

Overig personeel met salarisschaal 9

200,00

Bijlage 2

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

1. Artikel 9

MINIMUMLOON

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

per maand in euro's bij een normbetrekking

bij de leeftijd van

bedrag

23 jaar of ouder

1231,80

22 jaar

1047,05

21 jaar

 893,45

20 jaar

 757,55

19 jaar

 646,70

18 jaar

 560,45

17 jaar

 486,55

16 jaar

 424,95

15 jaar

 369,55

2. Artikel 11

MINIMUM VAKANTIEUITKERING

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

per maand in euro’s bij een normbetrekking

Per 1 januari 2007 (loonpeil 1 januari 2007)

bij de leeftijd van

bedrag

19 jaar en ouder

134,38

18 jaar

120,94

17 jaar

107,85

16 jaar

107,85

15 jaar

107,85

3. Artikel 11c

INKOMENSTOELAGE

[Regeling vervallen per 01-07-2007]

per maand in euro’s bij een normbetrekking, bedoeld in artikel 11c, eerste lid, van dit besluit.

Per 1 januari 2006

Bedraagt per maand € 30 (loonpeil 1 augustus 2005)

Bijlage 3. Taakkarakteristiek leraren voortgezet onderwijs (schalen 10 en 12)

[Vervallen per 24-09-2004]

Bijlage 4. Taakkarakteristiek directeur voortgezet onderwijs

[Vervallen per 24-09-2004]

Bijlage 5. Taakkarakteristiek voorzitter centrale directie voortgezet onderwijs

[Vervallen per 24-09-2004]

Naar boven