Instelling Buitengewone Dienst Commissie USZO

[Regeling vervallen per 01-02-2005.]
Geldend van 04-08-1995 t/m 31-01-2005

Instelling Buitengewone Dienst Commissie USZO

De Minister van Binnenlandse Zaken,mede namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Minister van Defensie,

Gezien

 • -

  de verklaring van de medezeggenschapsorganen van de basisorganisaties in het kader van de fusering tot één uitvoeringsorganisatie, te weten de Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheids- en onderwijspersoneel;

 • -

  de aanvulling hierop van 18 mei 1995;

 • -

  het besluit van de Buitengewone Bijzondere Commissie USZO, genomen in de vergadering van 15 juni 1995;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2005]

Er is een Buitengewone Dienst Commissie USZO die, met inachtneming van de ter zake neergelegde bepalingen in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie, het Algemeen Rechtspositiereglement Informatie Beheer Groep en het Arbeidsvoorwaardenreglement Algemeen burgerlijk pensioenfonds en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsbepalingen, tot taak heeft de taken van de Dienstcommissie van:

 • a. de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken,

 • b. de Dienst Sociale Zekerheid Militairen van het Ministerie van Defensie,

 • c. de Informatie Beheer Groep, onderdeelcommissie Uitkeringen Onderwijs,

 • d. het Sociaal Zekerheidsbedrijf van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, inzake de voorgenomen samenvoeging en verzelfstandiging van de onder a tot en met d genoemde dienstonderdelen op zich te nemen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De Buitengewone Dienst Commissie USZO bestaat uit dertien leden.

 • 2 Zeven leden zijn afkomstig uit het Sociaal Zekerheidsbedrijf van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds, twee leden van de Dienst Uitvoering Ontslaguitkeringen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, twee leden van de Dienst Sociale Zekerheid Militairen van het Ministerie van Defensie en twee leden van de Informatie Beheer Groep, onderdeel Uitkeringen Onderwijs.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 De taken van de Buitengewone Dienstcommissie USZO betreffen die als genoemd in de in artikel 1 bedoelde rechtspositiebesluiten met betrekking tot de vorming en privatisering van de Uitkeringsgrondslag Sociale Zekerheid Overheid en onderwijs.

 • 2 De leden van de Buitengewone Dienstcommissie oefenen hun taak uit zonder last van of ruggespraak met de medezeggenschapsorganen, waaruit zij afkomstig zijn.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Als hoofd van de diensteenheid waarmee de Buitengewone Dienst Commissie USZO overleg voert, tevens voorzitter van dit overleg, wordt de Directeur-Generaal voor Management en Personeelsbeleid aangemerkt.

 • 2 Hij is bevoegd, na instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken hiertoe te hebben ontvangen, de voorzitter projectdirectie USZO te machtigen namens hem op te treden.

 • 3 In het secretariaat zal worden voorzien door het Ministerie van Binnen-landse Zaken, directoraat-generaal Management en Personeelsbeleid.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2005]

 • 1 Er is een College van Advies dat tot taak heeft, met inachtneming van het ter zake bepaalde in artikel 129 van het Algemeen Rijksambtenarenregle-ment, de Minister van Binnenlandse Zaken van advies te dienen over geschillen tussen het hoofd van de diensteenheid en de Buitengewone Dienst Commissie USZO.

 • 2 Het College van Advies bestaat uit een voorzitter en twee leden. Voorts worden een plaatsvervangend voorzitter en twee plaatsvervangende leden benoemd.

 • 3 De voorzitter en de leden, alsmede hun plaatsvervangers worden door de Minister van Binnenlandse Zaken benoemd en ontslagen.

 • 4 De benoeming van de voorzitter en van diens plaatsvervanger geschiedt op voordracht van de leden van het College. De benoeming van een lid en zijn plaatsvervanger geschiedt op voordracht van de samenwerkende centrales van overheidspersoneel. De benoeming van het andere lid geschiedt op gezamenlijke voordracht van de Minister van Binnenlandse Zaken, de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Minister van Defensie, de raad van toezicht van de Informatie Beheer Groep en het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2005]

De Buitengewone Dienst Commissie USZO zal worden ontbonden op het moment dat de Uitkeringsinstelling Sociale Zekerheid Overheid en onderwijs geprivatiseerd is en op grond van de bepalingen van de Wet op de ondernemingsraden een Ondernemingsraad is ingesteld.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2005]

Indien tijdens de zittingstijd van de Buitengewone Dienst Commissie USZO een van de in artikel 1 genoemde Dienstcommissies vervangen wordt door een ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden, treedt deze ondernemingsraad in de rechten en verplichtingen van de bedoelde Dienstcommissie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2005]

Deze regeling, die wordt gepubliceerd in de Staatscourant, treedt in werking met ingang van de tweede dag volgend op de publicatie.

Afschrift van deze regeling zal worden gezonden aan:

– de Algemene Rekenkamer;

– De Minister van Defensie;

– De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

– de raad van toezicht van de Informatie Beheer groep;

– het bestuur van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;

– de Samenwerkende Centrales van Overheidspersoneel;

– de Bijzondere Commissie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

– de Bijzondere Commissie van het Ministerie van Defensie;

– de Bijzondere Commissie van de Informatie Beheer Groep;

– het Georganiseerd Overleg van het Algemeen burgerlijk pensioenfonds;

– de in dit besluit genoemde Dienstcommissies;

– de Directeur-generaal Management en Personeelsbeleid.

’s-Gravenhage, 20 juli 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina