Regeling wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten standplaatsen en huurprijzen woonwagens

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 26-07-1995 t/m 22-12-2004

Regeling van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer tot wijziging van de normbedragen voor constante en variabele exploitatiekosten voor standplaatsen en van de huurprijzen voor woonwagens

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 4, vierde lid, van de Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het normbedrag voor constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992, dat voor 1995 geldt voor standplaatsen met zowel een berging als sanitaire voorzieningen wordt afgelezen uit tabel I, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

  • 2 Het zodanige normbedrag dat voor 1995 geldt voor andere standplaatsen dan die, bedoeld in het eerste lid, wordt afgelezen uit tabel II, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

De huurprijs, bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, is met ingang van 1 juli 1995 de in die regeling bedoelde huurprijs die gold op 30 juni 1995, verhoogd met 5,5 procent.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 1995.

  • 3 Artikel 2 werkt terug tot en met 1 juli 1995.

    Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 juli 1995

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J. Tommel

Naar boven