Bijdrageregeling wateroverlast zorgsector 1995

[Regeling vervallen per 28-08-2004.]
Geldend van 26-10-1995 t/m 27-08-2004

Bijdrageregeling wateroverlast zorgsector 1995

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 1

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1°. In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

  • b. bijdrage: de bijdrage, bedoeld in artikel 3;

  • c. schadegebied: het schadegebied, omschreven in bijlage 11;

  • d. instelling:

   • 1°. een instelling als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Algemene wet bijzondere ziektenkosten;

   • 2°. een instelling als bedoeld in artikel 1, onder e, van de Ziekenfondswet;

   • 3°. een instelling die op grond van artikel 39, derde lid, onder h, van de Wet financiering volksverzekeringen door de Ziekenfondsraad gesubsidieerd wordt;

   • 4°. een instelling die op grond van artikel 9 van de Welzijnswet 1994 door de minister gesubsidieerd wordt;

   • 5°. een bejaardenoord als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op de bejaardenoorden;

   • 6°. een voorziening als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Wet op de jeugdhulpverlening, of

   • 7°. een kinderopvangvoorziening ten behoeve waarvan gemeenten een stimuleringsuitkering ontvingen ingevolge artikel 14 van de Welzijnswet, zoals dat luidde vóór de inwerkingtreding van de Welzijnswet 1994.

Paragraaf 2. Bijdrage

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 2

[Vervallen per 28-08-2004]

De minister verstrekt op aanvraag een bijdrage aan een in het schadegebied gelegen instelling indien de instelling schade heeft geleden als direct gevolg van de hoge waterstanden in het stroomgebied van Maas en Rijn in de maanden januari en februari 1995.

Artikel 3

[Vervallen per 28-08-2004]

De bijdrage bestaat uit:

 • a. een tegemoetkoming in de schade aan activa en in de kosten van beschermingsmaatregelen;

 • b. een vergoeding van de evacuatiekosten.

Artikel 4

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3, onder a, bedraagt 65% van de in aanmerking te nemen schade.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, bedraagt de tegemoetkoming aan instellingen waaraan van overheidswege ten gevolge van de wateroverlast in 1993/1994 een uitkering is toegekend, 90% van de in aanmerking te nemen schade.

 • 3 Indien vaststelling van de hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 3, onder a, tot gevolg heeft dat:

  • a. de instelling met tekorten geconfronteerd wordt waarvoor geen structurele dekking bestaat, of

  • b. de instelling niet in staat is de kosten en schaden die niet vergoed worden uit eigen vermogen te betalen,

   kan de minister besluiten een aanvullende bijdrage toe te kennen.

 • 4 De vergoeding, bedoeld in artikel 3, onder b, bedraagt 100% van de in aanmerking te nemen kosten.

Artikel 5

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Als activaschade wordt uitsluitend in aanmerking genomen het schadebedrag zoals dat door een door de minister aangewezen deskundige is vastgesteld, met gebruikmaking van het formulier, bedoeld in artikel 6, derde lid, en met toepassing van de in dat formulier vermelde schadeberekeningsgrondslagen, verminderd met de door de instelling ontvangen of aan de instelling toegezegde verzekeringspenningen met betrekking tot de schade waarop het schadebedrag betrekking heeft. Taxatiekosten die gemaakt zijn voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling, worden volledig vergoed indien de resultaten van de taxatie overeenkomen met de vaststelling van de schade door een door de minister aangewezen deskundige.

 • 2 Schade aan motorrijtuigen in de zin van artikel 1, eerste lid, onder 2e, van de Wegenverkeerswet wordt niet in aanmerking genomen.

 • 3 Schade die voorkomen of beperkt had kunnen worden door maatregelen die in redelijkheid door de instelling getroffen hadden kunnen worden, wordt niet in aanmerking genomen.

 • 4 Als kosten van beschermingsmaatregelen worden in aanmerking genomen redelijke kosten, door de instelling aan derden verschuldigd voor het in opdracht van de instelling door die derden tussen 1 januari en 8 februari 1995 verricht hebben van beschermingsmaatregelen ter voorkoming van schade, alsmede redelijke en aangetoonde kosten voor het verricht hebben van beschermingsmaatregelen in diezelfde periode door de instelling of door zijn werknemers, buiten de normale werktijden, tot een maximum van f 33,– bruto per mens-uur.

 • 5 Als evacuatiekosten worden uitsluitend in aanmerking genomen:

  • a. kosten van vervoer van patiënten c.q. bewoners vanuit een in het schadegebied gelegen instelling en kosten van vervoer voor het terugbrengen van deze patiënten c.q. bewoners naar deze instelling;

  • b. kosten van verblijf van de onder a. bedoelde patiënten c.q. bewoners gedurende de periode van evacuatie;

  • c. kosten van transport van roerende zaken vanuit een in het schadegebied gelegen instelling en kosten van transport voor het retourneren van deze zaken;

  • d. aan derden verschuldigde kosten van opslag van de onder c. bedoelde roerende zaken;

  • e. redelijke en aangetoonde kosten voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van evacuatie en opslag door de instelling of door zijn werknemers, buiten de normale werktijden, tot een maximum van f 33,– bruto per mens-uur.

 • 6 Op de evacuatiekosten worden in mindering gebracht:

  • a. ontvangsten van derden ten behoeve van door de instelling gemaakte evacuatiekosten;

  • b. door de instelling, vanwege de evacuatie, niet gemaakte kosten.

 • 7 Tot schade of kosten als bedoeld in dit artikel wordt niet gerekend de verschuldigde omzetbelasting, voor zover deze verrekenbaar is.

Paragraaf 3. Aanvraag

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 6

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 Een aanvraag om een bijdrage wordt vóór 1 september 1995 ingediend bij de minister.

 • 2 Indien vóór 1 september 1995 een aanvraag is ingediend voor een bijdrage in de kosten van activaschade, kan een vervolgaanvraag worden ingediend tot uiterlijk 1 oktober 1995, indien activaschade manifest is geworden na de indiening van de aanvraag.

 • 3 Een aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van een formulier, waarvan het model is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2

 • 4 Bij de aanvraag worden, naar gelang de inhoud van de aanvraag, afschriften van fiscaal erkende nota’s en betalingsbewijzen gevoegd.

 • 5 Aanvragen worden niet ingediend per telefax.

 • 6 In afwijking van het eerste lid dienen aanvragen van een kinderopvangvoorziening als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 7°, te zijn ingediend vóór 15 november 1995.

Artikel 7

[Vervallen per 28-08-2004]

De minister beslist binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag. Indien niet binnen dertien weken kan worden besloten, wordt de aanvrager daarvan in kennis gesteld en wordt een redelijke termijn genoemd waarop de beslissing tegemoet kan worden gezien.

Artikel 8

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De minister beslist in ieder geval afwijzend op de aanvraag indien de som van de schaden en kosten, voor de aftrek van verzekeringspenningen en de in artikel 5, zesde lid, bedoelde bedragen, minder bedraagt dan f 2000,–.

 • 2 De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvrager in het kader van de aanvraag gegevens heeft verstrekt, waarvan hij wist of behoorde te weten dat deze onjuist of onvolledig waren en de verstrekking van deze gegevens tot een onjuiste beschikking op de aanvraag zou hebben geleid.

Artikel 9

[Vervallen per 28-08-2004]

In een toewijzende beslissing wordt vermeld:

 • a. het in aanmerking te nemen schadebedrag, vastgesteld overeenkomstig artikel 5;

 • b. de in aanmerking te nemen kosten, vastgesteld overeenkomstig artikel 5;

 • c. de ontvangsten van derden en de niet gemaakte kosten waarmede het schadebedrag met toepassing van artikel 5, zesde lid, is verminderd;

 • d. de hoogte van de bijdrage.

Paragraaf 4. Verplichtingen van de aanvrager

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 10

[Vervallen per 28-08-2004]

 • 1 De aanvrager is verplicht de minister in kennis te stellen van ontvangsten van derden en van ten gevolge van de evacuatie niet gemaakte kosten als bedoeld in artikel 5, zesde lid, voor zover deze ontvangsten niet in aanmerking zijn genomen in de beslissing, bedoeld in artikel 9, eerste lid.

 • 2 Indien de aanvrager de minister in kennis heeft gesteld van ontvangsten van derden dan wel van ten gevolge van de evacuatie niet gemaakte kosten als bedoeld in artikel 5, zesde lid, herziet de minister binnen zes weken de oorspronkelijke beslissing.

Artikel 11

[Vervallen per 28-08-2004]

De aanvrager is verplicht te voldoen aan hetgeen door de minister wordt verzocht, voor zover dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering van deze regeling, omtrent:

 • a. het verlenen van inzage van gegevens en bescheiden,

 • b. het maken van kopieën van de onder a. bedoelde gegevens en bescheiden en

 • c. het verlenen van medewerking aan het verstrekken van gegevens door anderen.

Paragraaf 5. Slotbepalingen

[Vervallen per 28-08-2004]

Artikel 12

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 28-08-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Bijdrageregeling wateroverlast zorgsector 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport a.i.,

J.J.C. Voorhoeve

 1. De bijlagen zijn hier niet opgenomen. Ze kunnen worden ingezien bij de bibliotheek van het ministerie van VWS, Sir Winston Churchilllaan 365, 's-Gravenhage

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina