Uitsluiting toepassing van bepalingen van de Wet ambulancevervoer ten aanzien van categorieën van ambulancevervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 23-05-2008 t/m 31-12-2012

Uitsluiting toepassing van bepalingen van de Wet ambulancevervoer ten aanzien van categorieën van ambulancevervoer

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 17a van de Wet Ambulancevervoer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Het bij en krachtens de artikelen 2 tot en met 17 van de Wet ambulancevervoer bepaalde geldt niet voor:

  • a. ambulancevervoer met ambulance-auto’s van het Nederlandse Rode Kruis van personen die tijdens het vervoer geen behandeling of verzorging door een arts of een verpleegkundige behoeven en van wie de gezondheids-toestand door het vervoer niet negatief zal worden beïnvloed, uitsluitend voor zover dit betreft:

   • 1e. ambulancevervoer van en naar het Rode Kruis Hospitaal-schip ’J. Henri Dunant’, de Rode Kruis tehuizen ’De Valkenburg’ en ’IJsselvliedt’, alsmede ambulancevervoer voorafgaand aan en volgend op dagboottochten,

   • 2e. ambulancevervoer in verband met bezoek aan religieuze, culturele, recreatieve, sociale of soortgelijke gebeurtenissen;

  • b. ambulancevervoer met ambulance-auto’s van ziekenhuizen op het ziekenhuisterrein;

  • c. ambulancevervoer met ambulance-auto’s die niet in Nederland zijn geregistreerd en grensoverschrijdend ambulancevervoer verrichten;

  • d. ambulancevervoer van ernstig zieken of zwaar gehandicapten in verband met het in vervulling laten gaan van een, doorgaans laatste, wens van sociale of recreatieve aard.

 • 2 Het bij en krachtens artikel 2 en de artikelen 4 tot en met 17 van de Wet ambulancevervoer bepaalde geldt niet voor ambulancevervoer met bedrijfsambulance-auto’s, voor zover dit betreft

  • a. ambulancevervoer op het bedrijfsterrein;

  • b. ambulancevervoer van het bedrijfsterrein naar een ziekenhuis, behandelend arts of de woning van de vervoerde patiënt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Bij ambulancevervoer als omschreven in artikel 1, eerste lid, gelden ten aanzien van het begeleidend personeel de volgende eisen:

 • a. het begeleidend personeel bestaat uit een chauffeur en een begeleider;

 • b. chauffeur en begeleider zijn beiden in het bezit van een geldig rijbewijs en een geldig eenheidsdiploma EHBO.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Met betrekking tot de paraatheid geldt de volgende regeling:

  • a. iedere in artikel 1 bedoelde ambulance-auto, met uitzondering van die vermeld in artikel 1, eerste lid, onder c of d, wordt door of namens de eigenaar ervan aangemeld bij gedeputeerde staten en bij de centrale post van de provincie onderscheidenlijk de regio waarin hij is gestationeerd;

  • b. de beschikbaarheid van de in artikel 1 bedoelde ambulance-auto’s, met uitzondering van de ambulance-auto’s, vermeld in artikel 1, eerste lid, onder c of d, voor het in dat artikel bedoelde ambulancevervoer wordt door of namens de eigenaar van deze auto’s medegedeeld aan de centrale post voor het gebied waarin de desbetreffende ambulance-auto voor bedoeld ambulancevervoer wordt ingeschakeld;

  • c. alle ambulancevervoer, bedoeld in artikel 1, tweede lid, wordt door of namens de eigenaar van de betrokken ambulance-auto gemeld aan de centrale post voor het gebied waarin dit vervoer aanvangt en mag slechts worden verricht met inachtneming van de instructies van degene die met de leiding van de centrale post is belast.

 • 2 Gedeputeerde staten doen aan belanghebbenden mededeling van de aanmelding bedoeld in het eerste lid, onder a.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Naar boven