Machtiging CBS tot inwinning van gegevens inzake verzekerings- bedrijven en pensioenfondse

[Regeling vervallen per 03-01-2004.]
Geraadpleegd op 28-02-2024.
Geldend van 21-07-1995 t/m 02-01-2004

Machtiging CBS tot inwinning van gegevens inzake verzekerings- bedrijven en pensioenfondsen

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 1, eerste lid, en artikel 2, derde lid, van de Wet van 28 december 1936 (Stb. 639 DD), houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken;

De Centrale Commissie voor de Statistiek gehoord;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 03-01-2004]

 • 1 Het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gemachtigd de in het tweede lid bedoelde opgaven en inlichtingen in te winnen die het nodig acht tot het verkrijgen van juiste economische statistieken op het gebied van het schade-, natura-uitvaart- en levensverzekeringsbedrijf.

 • 2 De opgaven en inlichtingen betreffen ondernemingen en instellingen die het schade-, natura-uitvaart- of levensverzekeringsbedrijf uitoefenen en hebben betrekking op:

  • a. balans of geconsolideerde balans en toelichting daarop;

  • b. omvang, samenstelling, ontwikkeling en opbrengsten van beleggingen;

  • c. samenstelling en ontwikkeling technische voorzieningen;

  • d. gestelde en ontvangen zekerheden;

  • e. resultatenrekening of geconsolideerde resultatenrekening en toelichting daarop;

  • f. samenstelling en verdeling resultaat;

  • g. spaarkassen;

  • h. gegevens herverzekering;

  • i. samenstelling en ontwikkeling voorzieningen;

  • j. verzekerings- en spaarkasportefeuille en

  • k. overzicht solvabiliteit.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 03-01-2004]

 • 1 Het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt gemachtigd de in het tweede lid bedoelde opgaven en inlichtingen in te winnen die het nodig acht tot het verkrijgen van juiste economische statistieken op het gebied van de pensioen- en spaarfondsen.

 • 2 De opgaven en inlichtingen betreffen ondernemingen en instellingen die houder zijn van een pensioen- of spaarfonds en hebben betrekking op:

  • a. balans of geconsolideerde balans en toelichting daarop;

  • b. omvang, samenstelling, ontwikkeling en opbrengsten van beleggingen;

  • c. samenstelling en ontwikkeling technische voorzieningen;

  • d. gestelde en ontvangen zekerheden;

  • e. resultatenrekening of geconsolideerde resultatenrekening en toelichting daarop;

  • f. samenstelling en verdeling van het resultaat;

  • g. gegevens herverzekering;

  • h. overzicht verzekerden en spaarders, leeftijdsopbouw en sterftevergelijking en

  • i. samenstelling en ontwikkeling voorzieningen.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 03-01-2004]

De termijn, bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wet van 28 december 1936 (Stb. 639 DD), houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken, wordt vastgesteld op dertig dagen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 03-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 17 juli 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven