Circulaire Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 28-07-1995 t/m heden

Circulaire Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

Circulaire aan de colleges van burgemeester en wethouders en aan de besturen van toegelaten instellingen, MG 95-25 van 19 juli 1995

In verband met de inwerkingtreding van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting heb ik de circulaire MG 95-25 verzonden aan de Colleges van burgemeester en wethouders en de besturen van toegelaten instellingen.

Daar deze circulaire te omvangrijk is om in zijn geheel te worden gepubliceerd in de Staatscourant, geef ik op deze wijze bekendheid aan het bestaan ervan.

In de circulaire wordt ingegaan op de inhoud van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting en op de procedurele kanten van de wet. Tevens wordt uiteengezet op welke wjze gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheden, die de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting en de op deze wet gebaseerde regelgeving geven.

De circulaire ligt voor een ieder ter inzage van de maandag tot en met de vrijdag, tussen 9.00 en 16.00 uur, op het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Rijnstraat 8, afdeling Bibliotheek, kamer C 01.60, Den Haag.

Een afschrift van de circulaire wordt op verzoek toegezonden.

Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan het Ministerie van VROM, DGVH/BVH, Helpdesk, Postbus 7008, 8007 HA Zwolle, telefoon: 038 - 695252.

’s-Gravenhage, 14 juli 1995

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J. Tommel

Naar boven