Aanwijzing TNO-Certification voor redding- en zwemvesten

[Regeling vervallen per 11-01-2008.]
Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 15-11-2000 t/m 10-01-2008

Aanwijzing TNO-Certification voor redding- en zwemvesten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen de aanvraag van 22 april 1995, BD/POS-95/3400 van de Stichting TNO Certification te Apeldoorn, aangevuld bij brief van 8 juni 1995, BD/AS-95/2637;

Gezien het advies van de Hoofdinspectie van de Gezondheidsbescherming, van 3 juli 1995, JL/HA/U-95/18830;

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-01-2008]

In deze beschikking wordt verstaan onder:

richtlijn:

de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 21 december 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-staten persoonlijke beschermingsmiddelen nr. 89/686/EEG (Pb EG L 339);

besluit:

het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen;

instantie:

de in artikel 2 aangewezen instantie;

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-01-2008]

De stichting TNO-Certification, Laan van Westenenk 501, 7300 AM Apeldoorn, Postbus 541, wordt aangewezen als instantie bevoegd tot het afgeven van een EG-type-onderzoeksverklaring als bedoeld in artikel 10 van de richtlijn, voor persoonlijke beschermingsmiddelen bestemd om verdrinking te voorkomen (redding- en zwemvesten).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-01-2008]

Als voorwaarde wordt bepaald dat de instantie:

 • a. de bij of krachtens het besluit gegeven voorschriften in acht neemt;

 • b. blijft voldoen aan de in bijlage V van de richtlijn vermelde criteria;

 • c. jaarlijks doet blijken van het afsluiten van een, gezien de taken welke uit deze beschikking kunnen voortvloeien voor de instantie, voldoende verzekering van wettelijke aansprakelijkheid;

 • d. al de verslagen en protocollen van zijn werkzaamheden in het kader van de in artikel 10 van de richtlijn bedoelde procedures, op systematische wijze bewaart;

 • e. de voorschriften in de in artikel 10 van de richtlijn bedoelde procedures met betrekking tot de wijze waarop de instantie in het kader van die procedures dient te handelen, in acht neemt;

 • f. de Keuringsdienst van Waren van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport desgevraagd alle inlichtingen verstrekt omtrent de uitvoering van deze beschikking. Tevens informeert zij bovengenoemde inspectie onmiddellijk indien de op haar naam gestelde erkenning van de Raad voor de Certificatie nr 78-94 voor het werkterrein redding- en zwemvesten zijn geldigheid verliest of dreigt te verliezen;

 • g. indien zij een EG-type-onderzoeksverklaring als bedoeld in artikel 10 van de richtlijn weigert te verstrekken dan wel intrekt, de onder f genoemde Keuringsdienst van Waren hiervan onmiddellijk in kennis stelt;

 • h. haar beslissingen, met vermelding van de mogelijkheden van beroep en de termijn waarbinnen dat beroep moet worden ingesteld, zo spoedig mededeelt aan de aanvrager;

 • i. overlegt met andere aangewezen instanties als bedoeld in het besluit over een juiste en zo veel mogelijk uniforme toepassing van de bij of krachtens het besluit gegeven voorschriften en krachtens het besluit aangewezen dan wel voor toepassing van besluit relevante normen;

 • j. indien zij van plan is werkzaamheden waarvoor zij is aangewezen, te beëindigen, dit tenminste drie maanden voor de voorgenomen datum van beëindiging van die werkzaamheden, mededeelt aan de onder f. genoemde Keuringsdienst van Waren.

  De in voorwaarde d. genoemde protocollen en verslagen draagt zij, voor zover deze betrekking hebben op de te beëindigen werkzaamheden, over aan

  • -

   de onder f. genoemde Hoofdinspectie van de Gezondheidsbescherming, danwel na daartoe toestemming van genoemde inspectie te hebben gekregen, aan;

  • -

   een andere aangewezen instantie die de in artikel 2 genoemde werkzaamheden uitvoert;

 • k. toegang verschaft aan de personen die met het toezicht op de naleving van de Warenwet zijn belast en inzage verleent in de onder punt d. genoemde verslagen en protocollen aan deze personen;

 • l. in Nederland haar zetel blijft behouden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-01-2008]

Deze beschikking kan worden ingetrokken indien de instantie niet meer aan de in artikel 3 gestelde voorwaarden voldoet, of haar taken beëindigt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-01-2008]

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Terpstra

Naar boven