Regeling vrijstelling dierenvervoer

[Regeling vervallen per 05-01-2007.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 01-10-1995 t/m 04-01-2007

Regeling vrijstelling dierenvervoer

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 107 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gezien de adviezen van de Raad voor dierenaangelegenheden, het Landbouwschap, het Bedrijfschap voor de Handel in Vee, het Produktschap Vee en Vlees, het Produktschap Pluimvee en Eieren, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde en de Stichting Lekker Dier;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

Van artikel 10 van het Besluit dierenvervoer 1994 wordt vrijstelling verleend voor zover het betreft het bepaalde dat het vervoer ter noodslachting zonder onderbreking dient te geschieden, mits voldaan is aan de artikelen 2 tot en met 6.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

Het vervoer ter noodslachting van meer dan licht ziek of licht gewond vee wordt slechts onderbroken voor het bijladen van meer dan licht ziek of licht gewond vee.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

 • 1 Meer dan licht ziek of licht gewond vee is gedurende de gehele duur van de reis vergezeld van een door de vervoerder getekend document waarop is vermeld:

  • -

   de datum, het tijdstip en de plaats waarop voor het eerst vee is opgeladen;

  • -

   de plaats van bestemming, en

  • -

   de tussengelegen oplaadplaatsen.

 • 2 Op het document wordt voorts aangetekend:

  • -

   per oplaadplaats de naam, het adres en de woonplaats van de aanbieder van het vee, alsmede het aantal, de soort of de categorie, en het eventuele identificatiemerk van het opgeladen vee, en

  • -

   het tijdstip van aankomst op de plaats van bestemming.

 • 3 Elke aanbieder tekent het document ter instemming met de vermelde gegevens ter zake van het door hem aangeboden vee.

 • 4 De vervoerder bewaart gedurende zes maanden een duplicaat van het document.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

 • 1 De vervoerder geeft het origineel van het document op de plaats van bestemming af aan de ontvanger die het document en het duplicaat tekent ter instemming met het vermelde tijdstip van aankomst.

 • 2 De vervoerder en de ontvanger op de plaats van bestemming bewaren gedurende zes maanden een duplicaat onderscheidenlijk het origineel van het document.

 • 3 Het is de vervoerder toegestaan gebruik te maken van afzonderlijke documenten per oplaadplaats, mits deze gebundeld per afzonderlijke reis aan de ontvanger worden aangeboden. De artikelen 3 en 4, eerste en tweede lid, zijn hierop van overeenkomstige toepassing.

 • 4 In de gevallen, bedoeld in het derde lid, bewaren de vervoerder en de ontvanger de documenten eveneens gebundeld per afzonderlijke reis.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

De totale reisduur van de eerste oplaadplaats tot de plaats van bestemming bedraagt ten hoogste 2,5 uur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

 • 1 Meer dan licht ziek of licht gewond vee dat zich niet op eigen kracht kan voortbewegen wordt gescheiden van elkaar en van ander meer dan licht ziek of licht gewond vee vervoerd.

 • 2 De dieren zijn volledig van elkaar gescheiden door een tussenschot of een hek van voldoende hoogte en sterkte.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Besluit dierenvervoer 1994 in werking treedt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 05-01-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vrijstelling dierenvervoer.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 juli 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

Secretaris-Generaal

,

T.H.J. Joustra

Naar boven