Wijzigingswet Comptabiliteitswet, enz. (zesde wijziging)

Geraadpleegd op 22-04-2024.
Geldend van 18-08-1995 t/m heden

Wet van 10 juli 1995, tot wijziging van de Comptabiliteitswet verband houdende met onder andere de introductie van agentschappen, de integratie van de begrotingsartikelen "personeel" en "materieel" en een nadere aanpassing van de financiële verantwoordingsprocedure (zesde wijziging van de Comptabiliteitswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal artikelen van de Comptabiliteitswet inzake de begrotingsartikelen personeel en materieel, de financiële verantwoording van het Rijk en de staatsbedrijven te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel II

 • 1 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • 2 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • 3 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • 4 Goedgekeurd wordt een toekomstige statutenwijziging van de Stichting International Reference Centre for Community Water Supply and Sanitation, voor zover het betreft wijziging van artikel 9 inhoudende het vervallen van de bepaling, dat een exemplaar van het accountantsrapport aan de Algemene Rekenkamer dient te worden gezonden.

 • 5 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • 6 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • 7 Goedgekeurd wordt een toekomstige wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen, voor zover het betreft:

  • 1. wijziging van artikel 32, vijfde lid, inhoudende het vervallen van de bepaling dat afschrift van de rekening aan de Algemene Rekenkamer dient te worden gezonden;

  • 2. wijziging van artikel 34, inhoudende het vervallen van de Algemene Rekenkamer uit dat artikel.

 • 8 Goedgekeurd wordt een toekomstige wijziging van de gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen, voor zover het betreft:

  • 1. wijziging van artikel 32, vijfde lid, inhoudende het vervallen van de bepaling dat afschrift van de rekening aan de Algemene Rekenkamer dient te worden gezonden;

  • 2. wijziging van artikel 34, inhoudende het vervallen van de Algemene Rekenkamer uit dat artikel.

 • 9 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • 10 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

 • 11 De Wet van 3 maart 1948, houdende regelen betreffende de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor het beheer van de Stichting voor Nederlands-Belgische Culturele Samenwerking, gevestigd te 's-Gravenhage (Stb. 1948, I 82) wordt ingetrokken.

 • 12 De Wet van 9 juni 1949, houdende regelen betreffende de geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk voor het beheer van de Stichting voor Nederlands-Franse Culturele Samenwerking (Stb. 1949, J 235) wordt ingetrokken.

 • 13 [Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

 • 1 Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1995.

  Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1994, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 1 januari 1995.

 • 2 Met betrekking tot de begrotingsjaren voorafgaande aan het begrotingsjaar 1995 blijven de artikelen van de Comptabiliteitswet van toepassing, zoals deze luidden vóór de inwerkingtreding van deze wet.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Tavarnelle, 10 juli 1995

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de zeventiende augustus 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven