Rulings; aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders

[Regeling vervallen per 21-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 06-07-1995 t/m 12-08-2010

Rulings; aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

1. Inleiding

[Regeling vervallen per 21-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010]

In mijn brief aan de voorzitter van Tweede Kamer der Staten-Generaal van 17 februari 1995 (Kamerstukken II, nr. 24 086, nr. 1) heb ik de hoofdlijnen van het door mij te voeren nieuwe rulingbeleid uiteengezet. Kern hiervan is dat, onder handhaving van de concentratie van de rulingpraktijk op de Belastingeenheid Grote ondernemingen Rotterdam, gekomen wordt tot een open systeem van rulings die kwalitatief zijn omschreven. Gekoppeld aan een aantal organisatorische maatregelen moet dit tot een flexibele en versnelde behandeling van rulingverzoeken leiden.

In deze aanschrijving worden de organisatorische aspecten van het door mij te voeren rulingbeleid weergegeven. Tevens zal aandacht worden besteed aan de (organisatorische) plaats van het eveneens op de Belastingeenheid Grote ondernemingen Rotterdam gevestigde aanspreekpunt voor potentiële buitenlandse investeerders.

2. Begrip ruling

[Regeling vervallen per 21-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010]

Onder het begrip ruling dient het volgende te worden verstaan: ‘een ruling is een de Belastingdienst bindende toezegging vooraf (binnen wet, jurisprudentie en resoluties) over de toepassing van het Nederlandse belastingrecht in internationaal concernverband dan wel in grensoverschrijdende situaties. Daarbij gaat het onder meer om:

  • de wijze waarop in een gegeven situatie een arm’s length-beloning kan worden vastgesteld voor grensoverschrijdende activiteiten met inachtneming van de daarbij uitgeoefende functies, het daarvoor aangewende vermogen en de daarbij gelopen risico’s;

  • de toerekening van vermogensbestanddelen en activiteiten alsmede de opbrengsten tussen hoofdhuis en vaste inrichting;

  • de vraag of aandelen in een buitenlandse (dochter)vennootschap als deelneming dan wel als belegging of als voorraad worden gehouden. (zie: Kamerstukken II, 24 086, nr. 1, blz. 4–5).

Niet als ruling worden beschouwd een bindende toezegging vooraf met betrekking tot de at arms length-beloning van afzonderlijke transacties en bindende toezeggingen vooraf ten aanzien van onderdelen van de fiscale winstbepaling van in Nederland werkzame belastingplichtigen (bijv. met betrekking de hoogte van afschrijvingen, de inbreng van know how of goodwill).

Met een ruling wordt ten behoeve van deze aanschrijving gelijkgesteld de situatie dat een belastingplichtige voor een activiteit die door het het gepubliceerde rulingbeleid wordt bestreken geen bindende toezegging vooraf heeft gevraagd.

Volledigheidshalve merk ik nog op dat de bovenvermelde uitwerking van het begrip ruling voor alle internationaal operende bedrijven van toepassing is. Dit betekent dat het binnen de rulingpraktijk verkrijgen van zekerheid vooraf niet alleen openstaat voor buitenlandse concerns.

3. Competentie rulingteam

[Regeling vervallen per 21-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010]

Ik acht het van groot belang dat het voor betrokkenen duidelijk is tot wie zij zich moeten wenden voor het verkrijgen van een ruling. Voorts moeten de eenheid van beleid en de coördinatie met betrekking tot het afgeven van rulings zijn gewaarborgd. Derhalve blijft de thans bestaande concentratie van de rulingpraktijk bij het op de Belastingeenheid Grote ondernemingen Rotterdam gevestigde rulingteam gehandhaafd.

Het uitgangspunt is hierbij dat het rulingteam competent is indien het gaat om het geven van zekerheid vooraf die (nagenoeg) de gehele winst van een vennootschap of een zelfstandige activiteit daarvan raakt (zie Kamerstukken II, 24 086, nr. 1, blz. 5). In verband daarmee zal de de gehele fiscale behandeling van de lichamen waarmee een ruling is of wordt gesloten geschieden door het rulingteam. Dit betekent dat niet alleen de behandeling van verzoeken tot afgifte of verlenging van een ruling tot de competentie van het rulingteam behoort, maar dat tevens de heffing, controle en inning van alle middelen (met uitzondering van de kapitaalsbelasting en invoerrechten) door het rulingteam plaatsvinden.

4. Uitzonderingen

[Regeling vervallen per 21-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010]

In een aantal gevallen wordt op de regeling als is opgenomen onder punt 3 een uitzondering gemaakt voor het overnemen van de bevoegdheid tot heffing, controle en inning. In deze gevallen dienen de bevoegde eenheden een bindend advies te vragen met betrekking tot de ruling aan het hoofd van de Belastingeenheid Grote ondernemingen Rotterdam:

  • a. indien een lichaam naast de (zelfstandige) activiteit waarvoor een ruling wordt verzocht nog andere activiteiten ontplooit die op zichzelf als een onderneming kunnen worden beschouwd;

  • b. indien het lichaam waarvoor een ruling is of wordt afgegeven tot een zogenaamde ‘entiteit’ behoort (Stcrt. 20 juni 1994, nr.  114);

  • c. de behandeling van de cost-plus- en resale-minus-rulings.

5. Het aanspreekpunt potentiële buitenlandse investeerders

[Regeling vervallen per 21-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010]

Sinds 1 januari 1993 is op de Belastingeenheid Grote ondernemingen Rotterdam het aanspreekpunt voor potentiële buitenlandse investeerders gevestigd (hierna: aanspreekpunt).

Gezien de positieve ervaringen met het aanspreekpunt heb ik besloten het huidige beleid met betrekking tot dit aanspreekpunt te handhaven.

Dit betekent dat het aanspreekpunt – binnen het kader van wet, jurisprudentie en resoluties – bevoegd is tot het afgeven van de belastingdienst bindende toezeggingen vooraf over de fiscale aspecten van voorgenomen investeringen door een potentiële buitenlandse investeerder. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op de vennootschapsbelasting, de loonbelasting, de dividendbelasting, de inkomstenbelasting en de omzetbelasting. Wat de invoerrechten en de kapitaalsbelasting betreft fungeert het aanspreekpunt als contactpersoon.

Als een potentiële buitenlandse investeerder wordt aangemerkt de investeerder die een eerste substantiële (fysieke) investering van meer dan 10 mln. gulden in Nederland overweegt te plegen, die werkgelegenheid oplevert en die aan de volgende kenmerken voldoet:

  • de centrale leiding van de investeerder bevindt zich buiten Nederland c.q. de centrale leiding van het concern waarvan de investeerder deel uitmaakt, bevindt zich buiten Nederland;

  • de investeerder heeft nog geen activiteiten in Nederland ontplooid, die meer omvatten dan hulp- en ondersteunende werkzaamheden waarvoor een cost-plus-ruling zou kunnen worden verkregen.

Met betrekking tot de voorwaarde dat het moet gaan om ‘een eerste substantiële investering van meer dan 10 mln. gulden in Nederland’ merk ik op dat deze investeringen zich over meer dan één jaar kunnen uitstrekken. De voorwaarde met betrekking tot het werkgelegenheidsbelang is erop gericht dat het voorgenomen project duurzame arbeidsplaatsen in Nederland tot stand brengt.

Het ontmoet bij mij geen bezwaar indien met bovenvermelde 10 mln.-grens enigszins soepel wordt omgegaan, in die zin dat het aanspreekpunt rekening houdt met de omvang van de investering en, meer in het algemeen, met het belang voor de Nederlandse economie, bijvoorbeeld de omvang van de te creëren werkgelegenheid. Daarnaast is het aanspreekpunt, op verzoek van de lokale inspecteurs, beschikbaar voor ondersteuning bij zowel nieuwe investeringen van geringere omvang dan 10 mln. gulden als bij relatief omvangrijke vervolginvesteringen.

6. Verhouding rulingteam-aanspreekpunt

[Regeling vervallen per 21-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010]

Ik heb gemerkt dat bij ondernemingen en adviseurs soms het misverstand bestaat dat het aanspreekpunt onderdeel zou uitmaken van het rulingteam. Ik hecht eraan te benadrukken dat dit niet het geval is. Het aanspreekpunt en het rulingteam zijn, zoals hierboven in de punten 3 en 5 reeds is vermeld, ten aanzien van verschillende belastingplichtigen competent. Uiteraard is er een raakvlak bij een mogelijk rulinggedeelte van de bindende toezeggingen vooraf die door het aanspreekpunt worden afgegeven. Door middel van een verplicht te voeren overleg tussen het aanspreekpunt en het rulingteam is gewaarborgd dat de rulings die onderdeel uitmaken van de door het aanspreekpunt af te geven bindende toezeggingen vooraf passen binnen het rulingbeleid. De potentiële buitenlandse investeerder heeft ook in dat geval alleen met het aanspreekpunt te maken.

7. Enige overige organisatorische aspecten met betrekking tot (het afdoen van) rulingverzoeken

[Regeling vervallen per 21-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010]

* eenheid van beleid, afstemming

De rulingpraktijk laat zich kenschetsen als een open systeem. Dit houdt in dat ieder rulingverzoek dat binnen wet, jurisprudentie en beleid valt, in beginsel voor inwilliging in aanmerking komt. In de praktijk onderscheid ik twee soorten rulingverzoeken, te weten verzoeken die maatwerk vereisen en verzoeken waarbij de gepubliceerde zogenaamde standaardmodellen voldoen. Binnen dit open systeem kunnen, met inachtneming van de gegeven kaders, de rulings door het rulingteam zelfstandig worden afgegeven.

Het open systeem van de rulingpraktijk brengt met zich mee dat nieuwe (standaard)rulingvormen kunnen worden ontwikkeld. In dergelijke gevallen zullen deze nieuwe rulingvormen, mede ter waarborging van de eenheid en kenbaarheid van beleid, op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. Het introduceren van nieuwe (standaard)rulingvormen betekent overigens tevens dat gevallen waarbij een dergelijke nieuwe (standaard)ruling van toepassing is vanaf dat moment door het rulingteam moeten worden behandeld; hetzij via een overdracht van de competentie van de betrokken belastingplichtige aan de Belastingeenheid Grote ondernemingen Rotterdam, hetzij via de bindend adviesprocedure (zie hiervoor de punten 3 en 4 van deze aanschrijving).

Gelet op mijn verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het rulingbeleid acht ik een goede afstemming tussen de belastingdienst en het departement hierover vanzelfsprekend. Door middel van een periodiek overleg, waarbij aanwezig zijn vertegenwoordigers van het rulingteam, de Directie Grote Ondernemingen en het departement, zal aandacht worden gegeven aan trends die op het internationale vlak in het algemeen en op het rulinggebied in het bijzonder zijn te signaleren.

* rapportage aan de Tweede Kamer; registratie

Sinds 1986 wordt aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal gerapporteerd over het rulingbeleid. In de toekomst zal rapportage blijven plaatsvinden, waarbij bijzondere aandacht zal worden besteed aan het publiceren van zich nieuw ontwikkelende vaste rulingpatronen. Tevens zal een kwantitatief inzicht van de rulingpraktijk worden geboden. Mede ten behoeve van deze rapportage aan de Tweede Kamer zal het rulingteam een registratie van alle afgegeven rulings verzorgen.

9. Vervallen aanschrijvingen

[Regeling vervallen per 21-08-2010 met terugwerkende kracht tot en met 13-08-2010]

De aanschrijving van 26 april 1990, nr. CA90/3, met uitzondering van paragraaf 4, en de aanschrijving van 13 januari 1993, nr. DB93/46, zijn hierbij vervallen.

Naar boven