Coördinatiegroep Taxhavens (CGT)

[Regeling vervallen per 27-10-2010.]
Geraadpleegd op 25-04-2024.
Geldend van 06-07-1995 t/m 26-10-2010

Coördinatiegroep Taxhavens (CGT)

De Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris het volgende besloten.

1. Inleiding/Historie

[Regeling vervallen per 27-10-2010]

Op 23 mei 1984 is door de Directeur-Generaal der Belastingen en de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken de Coördinatiegroep Taxhavens (hierna: CGT) geïnstalleerd. Aanleiding hiervoor was de wens om de situatie die was ontstaan op het gebied van het ontgaan van vennootschapsbelasting door middel van taxhavens gecoördineerd aan te pakken, teneinde te komen tot een afgewogen aanpak van de in de praktijk voorkomende constructies.

Als taakopdracht heeft de CGT toentertijd meegekregen het aan de hand van concrete gevallen ontwikkelen van beleid en het ondersteunen van de aanslagregelende praktijk met betrekking tot het met behulp van de bestaande wetgeving bestrijden van het ontgaan van belasting door Nederlandse bastingplichtigen door middel van taxhavens. Tevens kan de CGT, zo daar aanleiding toe bestaat, suggesties doen ter zake van maatregelen in de wetgevende sfeer.

2. Huidige situatie

[Regeling vervallen per 27-10-2010]

Geconstateerd moet worden dat sinds 1984 het bovenbedoelde bestrijdingsbeleid in belangrijke mate vorm heeft gekregen. Het heeft onder meer geleid tot jurisprudentie, waarin met name de toepassing van het leerstuk van fraus legis in de vennootschapsbelasting tot ontwikkeling is gebracht. Daarnaast hebben de werkzaamheden van de CGT geleid tot aanpassingen in wet- en regelgeving.

Gelet op het feit dat de begeleiding van concrete gevallen in de loop der jaren een steeds groter deel van het werk van de CGT is gaan uitmaken, en mede tegen de achtergrond van de reorganisatie van de Belastingdienst, is besloten de opzet van de CGT enigzins te wijzigen. Met ingang van 1 januari 1994 ressorteert de CGT onder de Directie Grote Ondernemingen. Gelet op de politieke, beleidsmatige aspecten van de werkzaamheden van de CGT blijft het departement aktief betrokken bij de CGT.

3. Werkwijze

[Regeling vervallen per 27-10-2010]

Uit de, niet gewijzigde, taakopdracht van de CGT blijkt dat de CGT zijn werkzaamheden richt op:

 • het ontwikkelen van beleid voor die gevallen waarin de grondslag van de Nederlandse vennootschapsbelasting en/of dividendbelasting wordt uitgehold zonder dat een compenserende heffing in Nederland plaatsvindt;

 • de coördinatie en ondersteuning van de uitvoering van het ontwikkelde beleid; en

 • het in voorkomende gevallen bijdragen aan de totstandkoming van wetgeving.

De CGT voert zijn werkzaamheden uit in samenwerking met de eenheden van de Belastingdienst. Voor de werkzaamheden is het van belang dat de CGT (vroegtijdig) inzicht krijgt in de omvang en de verschijningsvormen van mogelijk te bestrijden constructies. De eenheden wordt dan ook verzocht de in hun praktijk voorkomende gevallen te signaleren bij de CGT.

De CGT brengt regelmatig verslag uit van zijn werkzaamheden aan de dienstleiding c.q. de Directeur-Generaal voor Fiscale Zaken. Tevens informeert de CGT de eenheden van de Belastingdienst actief over de voortgang van zijn werkzaamheden.

4. Samenstelling van de CGT

[Regeling vervallen per 27-10-2010]

De huidige samenstelling van de CGT is als volgt:

drs. Th.W.M. Poolen (voorzitter)

– BGO Maastricht

drs. R.G. Dalstra (plv. voorzitter)

– DGO

drs. J.H.G. Salden (secretaris)

– BGO Maastricht

mr. C. Breider

– BGO Almelo

mr. J.M.M. Creemers

– BGO Utrecht

drs. B.W.A.M. Damsma

– MvF, Directie IFZ

mr. E. Kruidenier

– BGO Rotterdam

mr. J.D. Muste

– MvF, Directie WDB

mr. E.A.G. van der Ouderaa

– BGO Amsterdam

mr. P.J. Wijntje

– MvF, Directie DB

5. Secretariaat van de CGT

[Regeling vervallen per 27-10-2010]

Het adres van het secretariaat van de CGT is:

 • Coördinatiegroep Taxhavens

  p/a

  Belastingdienst/Eenheid Grote Ondernemingen Maastricht

  t.a.v. drs. J.H.G. Salden

  Postbus 5740

  6202 MD Maastricht

  telefoon 043 – 3468691

  telefax 043 – 3473384

Naar boven