Instelling benoemingen-adviescommissie leden Raad voor cultuur

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 05-07-1995 t/m 30-12-2004

Instelling benoemingen-adviescommissie leden Raad voor cultuur

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Er is een benoemingencommissie die de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen eenmalig adviseert ten behoeve van diens voordracht voor de benoeming bij koninklijk besluit van de eerste leden van de Raad voor cultuur, bedoeld in het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid in verband met de instelling van een adviesorgaan voor het beleid op het terrein van de cultuur (Raad voor cultuur) (24 090).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

  • 1 De benoemingscommissie geeft advies over:

    • a. het aantal leden van de Raad voor cultuur; en

    • b. personen die voor benoeming in de Raad voor cultuur in aanmerking komen.

  • 2 In het advies geeft de benoemingencommissie aan welke overwegingen aan het advies ten grondslag zijn gelegd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De benoemingencommissie adviseert uiterlijk op de dag waarop de Raad voor cultuur bij wet wordt ingesteld.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

De benoemingencommissie bestaat uit:

de heer prof. drs. A. van der Staay, voorzitter van de benoemingencommissie;

mevrouw drs. J.L.M. Baartmans;

de heer E. Fallaux;

de heer J. Jessurun;

de heer mr. D.W. van Krevelen; en

de heer mr. J. de Ruiter.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking met ingang van dag van ondertekening, werkt terug tot en met 11 april 1995 en vervalt met ingang van de dag na die waarop het advies is uitgebracht.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. Nuis

Naar boven