Aanwijzing vervangende tekst van Handleiding bodemsanering tankstations

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 13-07-1995 t/m 31-12-2007

Aanwijzing vervangende tekst van Handleiding bodemsanering tankstations

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 1, onder l, van het Besluit tankstations milieubeheer en artikel 1, onder n, van het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

De gewijzigde tekst van de Handleiding bodemsanering tankstations die als bijlage bij deze regeling behoort, treedt in de plaats van de in artikel 1, onder l, van het Besluit tankstations milieubeheer bedoelde tekst van die handleiding en van de in artikel 1, onder n, van het Besluit herstelinrichtingen voor motorvoertuigen milieubeheer bedoelde tekst van die handleiding.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage. De bijlage ligt ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

’s Gravenhage, 4 juli 1995

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven