Wijziging Uitvoeringsregeling EEG-premie aanhouden zoogkoeienbestand 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 02-07-1995 t/m 23-01-2004

Wijziging Uitvoeringsregeling EEG-premie aanhouden zoogkoeienbestand 1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 4a, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4j, 4k, 4l en 30bis van Verordening (EEG) nr. 805/68 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 27 juni 1968 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees (PbEG L 391) en de ter uitvoering daarvan vastgestelde Raads- en Commissieverordeningen;

Voorts gelet op de artikelen 15, 27 en 28 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Produkt-schap Vee en Vlees en het Landbouw-schap;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling EEG-premie aanhouden zoogkoeienbestand 1993.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Als periode, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling EEG-premie aanhouden zoogkoeienbestand 1993 wordt voor het verkoopseizoen 1995 het tijdvak van 3 juli tot en met 28 juli 1995 aangewezen.

Artikel III

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze Regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 juni 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze,
De

secretaris-generaal

,

T.H. J. Joustra

Naar boven