Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 01-04-2010 t/m 31-12-2012

Besluit van 27 juni 1995, houdende regelen inzake een typekeuring voor cv-ketels, luchtverwarmers en voorzetbranders ten aanzien van de eigenschappen en onderdelen die bepalend zijn voor de door deze toestellen veroorzaakte verontreiniging van de buitenlucht door stikstofoxiden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 1 februari 1994, nr. MJZ01294002, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 13, eerste lid en tweede lid, onder d, en 17 van de Wet inzake de luchtverontreiniging en artikel 15.31 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 12 augustus 1994, nr. W08.94 0066);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 20 juni 1995, nr. MJZ 20695026, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2013]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. cv-ketel: het geheel van een ketellichaam en een brander van een uitsluitend met vloeibare of gasvormige brandstoffen gestookte en voor indirecte verwarming van één of meer ruimten bestemde installatie, dat de verbrandingswarmte op water overbrengt, met een nominale belasting van ten hoogste 900 kW;

 • b. luchtverwarmer: toestel al dan niet bestemd voor aansluiting op een kanalensysteem, waarin uit vloeibare brandstof of gas in een verbrandingskamer ontwikkelde warmte via een scheidingswand zonder stromend tussenmedium wordt overgedragen op mechanisch getransporteerde lucht, welke lucht bestemd is voor de verwarming van één of meer ruimten in een gebouw, met een nominale belasting van ten hoogste 900 kW;

 • c. voorzetbrander: brander die als aparte eenheid wordt gemaakt en verhandeld en die voor of in een cv-ketel of luchtverwarmer kan worden geplaatst, met een nominale belasting van ten hoogste 900 kW;

 • d. volledig voorgemengde brander: brander waarbij het verbrandingsproces begint nadat alle voor de verbranding benodigde lucht met het gas is gemengd;

 • e. atmosferische brander: volledig of gedeeltelijk voorgemengde brander waarbij de verbranding plaatsvindt in een laminaire vlam en die wordt toegepast als integraal onderdeel van de cv-ketel of luchtverwarmer;

 • f. ventilatorbrander: volledig of gedeeltelijk voorgemengde brander waarbij de verbranding plaatsvindt in één vlamfront en die als produkt zelfstandig toepasbaar is voor verscheidene typen cv-ketels of luchtverwarmers;

 • g. nominale belasting: belasting, uitgedrukt in kW, op de onderste verbrandingswaarde van de te gebruiken brandstof, waarvoor het toestel volgens opgave van de fabrikant of importeur bestemd is;

 • h. fabrikant: degene die in de uitoefening van een bedrijf cv-ketels, luchtverwarmers of voorzetbranders in Nederland vervaardigt;

 • i. importeur: degene die in de uitoefening van een bedrijf cv-ketels, luchtverwarmers of voorzetbranders in Nederland invoert;

 • j. Onze Ministers: Onze Minister en Onze Minister van Economische Zaken te zamen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Een type brander overschrijdt niet de in het tweede lid genoemde waarden, die worden berekend op basis van NOx-uitworpnormen in mg/m3 bij 3% zuurstof.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde waarden bedragen:

  • a. voor atmosferische branders en luchtverwarmers 157 als gemiddelde waarde en 210 als ten hoogste toegelaten waarde;

  • b. voor ventilatorbranders 105 als gemiddelde waarde en 140 als ten hoogste toegelaten waarde;

  • c. voor volledig voorgemengde atmosferische branders en ventilatorbranders, in afwijking van de onderdelen a en b, 70 als gemiddelde waarde en 90 als ten hoogste toegelaten waarde.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2013]

Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven voor de wijze waarop wordt bepaald dat aan de waarden, genoemd in artikel 4, tweede lid, wordt voldaan.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt ten aanzien van toestellen met gas als brandstof op 1 januari 1996 in werking.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit typekeuring verwarmingstoestellen luchtverontreiniging stikstofoxiden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 1995

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de elfde juli 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina