Wijziging Stoffenregeling Cosmetica

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 06-07-1995 t/m 05-02-2009

Wijziging Stoffenregeling Cosmetica

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Gelet op de zeventiende richtlijn 94/32/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 29 juni 1994 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II, III, V, VI en VII van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lid-Staten inzake kosmetische produkten (Pb EG L 181 en L 273) , alsmede op artikel 2, tweede lid, van het Cosmeticabesluit (Warenwet)

Besluit:

Artikel II

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

Ten aanzien van cosmetische produkten welke voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling in de handel zijn gebracht, blijven de bijlagen I, II, IV, V en VI van de Stoffenregeling cosmetica tot en met 30 juni 1996 van kracht zoals deze luidden onmiddellijk vóór dat tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel III

[Regeling vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Terpstra

Naar boven