Regeling invoer hooi en stro

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 22-05-2024.
Geldend van 03-10-2004 t/m 31-12-2005

Regeling invoer hooi en stro

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op richtlijn nr. 90/675/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschap-pen van 10 december 1990 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht (PbEG L 373) en op beschikking nr. 93/13/EEG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 22 december 1992 tot vaststelling van de procedures voor de veterinaire controles in de inspectieposten aan de grens van de Gemeenschap bij het binnenbrengen van producten uit derde landen (PbEG 1993, L 9);

Gelet op artikel 10, 11, eerste lid, onderdeel b, en 13, tweede lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de artikelen 2 en 4 van het Besluit inzake het in de handel brengen van dieren en producten en de toepassing van maatregelen met betrekking tot in Nederland gebrachte dieren en producten;

Gezien het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden, het Produktschap voor Veevoeder en het Landbouwschap;

Besluit:

1. Begripsbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De begripsbepalingen van artikel 1.1 van de Regeling keuring en handel dierlijke producten zijn van toepassing.

2. Het brengen in Nederland van hooi en stro uit derde landen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Het brengen in Nederland van een partij hooi of stro die via Nederland voor het eerst op het grondgebied van de Europese Gemeenschap wordt gebracht en is verzonden vanuit een derde land is verboden, tenzij:

  • a. de partij afkomstig is uit een derde land of gedeelte van een derde land dat voorkomt op de lijst, opgenomen in bijlage V, deel 1, van verordening 136/2004/EG;

  • b. de partij vergezeld gaat van een bij de partij behorend document waaruit de oorsprong en bestemming van het hooi of stro blijkt en waaruit tevens blijkt dat, indien de partij is bestemd voor een lid-staat en voor zover van toepassing, is voldaan aan de veterinairrechtelijke voorschriften van die lid-staat van bestemming;

  • c. wordt voldaan aan verordening 136/2004/EG en de artikelen 2.17 tot en met 2.23f en 2.27 van de Regeling keuring en handel dierlijke producten, met dien verstande dat met het in die artikelen genoemde originele certificaat of document, het document, genoemd in onderdeel b, wordt bedoeld.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het brengen in Nederland van een partij hooi of stro die afkomstig is uit een derde land en via het grondgebied van een lid-staat in Nederland wordt gebracht, is verboden, tenzij de partij vergezeld gaat van:

 • a. indien zij is bestemd voor Nederland of een lidstaat, een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst als bedoeld in verordening 136/2004/EG en gewaarmerkt afschrift als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van richtlijn 97/78/EG;

 • b. indien zij bestemd is voor een derde land, het bij de partij behorende originele document en een Gemeenschappelijk veterinair document van binnenkomst als bedoeld in onderdeel a.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De minister is de bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 10 van verordening 136/2004/EG.

3. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling is niet van toepassing op een partij als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG, mits, met inachtneming van artikel 8 van verordening 136/2004/EG, wordt voldaan aan artikel 16, eerste lid, van richtlijn 97/78/EG.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een wijziging van de in deze regeling genoemde richtlijn of beschikking treedt voor de toepassing van de artikelen waarin naar die richtlijn, onderscheidenlijk beschikking is verwezen, in werking met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn onderscheidenlijk wijzigingsbeschikking uitvoering moet zijn gegeven, tenzij, in geval van een wijzigingsrichtlijn, bij ministerieel besluit dat in de Staatscourant wordt bekendgemaakt, een ander tijdstip wordt vastgesteld.

 • 2 De minister doet van een wijzigingsrichtlijn als bedoeld in het eerste lid mededeling in de Staatscourant.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De Regeling in-, door- en vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 wordt ingetrokken.

 • 2 De Beschikking vervoer niet-geharmoniseerde produkten 1993 wordt ingetrokken.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling invoer hooi en stro.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juni 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Voor deze:
De

directeur-generaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. F. de Leeuw

Naar boven