Vaststelling modellen bij Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2004

Vaststelling modellen bij Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7, derde lid, van het Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 juni 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Bijlage 1,. behorend bij de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juni 1995, nr. R 199541, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

[Vervallen per 01-01-2005]

Model financieel verslag, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid (Stb. 1994, 788)

[Vervallen per 01-01-2005]

Provincie:

Jaar:

Bedrag x € 453,78

Doeluitkering lopend jaar (A)

Restbudget voorgaand jaar (B)

Totaal beschikbaar (C) (= A + B)

Totale kasuitgaven (D)

Restbudget (E) (= C – D)

Oorzaak restbudget (E):

Besteding restbudget voorgaand jaar (B):

(A) = op basis van IPO-voordracht door minister vastgestelde doeluitkering.

Bijlage 2,. behorend bij de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juni 1995, nr. R 199541, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

[Vervallen per 01-01-2005]

Model accountantsverklaring, als bedoeld in artikel 7 van het Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid (Stb. 1994, 788)

[Vervallen per 01-01-2005]

Wij hebben het bijgevoegde en door ons gewaarmerkte financieel verslag van de provincie ..................... gecontroleerd.

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met algemeen aanvaarde controlegrondslagen en overigens zoals omschreven in het ’controleprotocol Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid’.

Op grond van dit onderzoek zijn wij van oordeel dat voldaan is aan de terzake geldende eisen (behoudens hierna vermelde bevindingen1)

Bevindingen;1

....................

(plaats)

....................

(datum)

....................

(ondertekening)

1

Bijlage bij het model van de accountantsverklaring als bedoeld in artikel 7 van het Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid (Stb. 1994, 788)

[Vervallen per 01-01-2005]

Controleprotocol

1. Inleiding

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op de doeluitkering die aan de provincie wordt verstrekt als bijdrage in de kosten van de uitvoering van het regionaal verkeersveiligheidsbeleid op basis van het Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid.

  Het doel van het controleprotocol is het overeenkomen van de uit te voeren controlewerkzaamheden (en de rapportering daarover) tussen de Minister van Verkeer en Waterstaat en de fungerende derde-accountant.

 • 1.2 De volgende regelgeving en begrippen zijn van toepassing:

  • a. Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid (Stb. 1994, 788).

  • b. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van de verantwoording ligt bij de provincie.

  • c. Bijdrage: Bedrag dat ter beschikking wordt gesteld aan een provincie als bijdrage in de kosten van de uitvoering van het regionaal verkeersveiligheidbeleid.

  • d. Derde-accountant: De register accountant van de provincie.

 • 1.3 in dit controleprotocol wordt uiteengezet welke uitgangspunten gelden bij de uitvoering van de controle over de besteding van de bijdrage, alsmede op welke wijze de uitkomsten van de controle dienen te worden gerapporteerd.

 • 1.4 Op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat kan, door de accountants van dit ministerie of door aangewezen accountants, een review worden uitgevoerd bij de fungerende derde-accountant ter toetsing van de naleving van het controleprotocol. Indien een review wordt uitgevoerd zal hierover tevens overleg worden gepleegd met de provincie.

2. Uitgangspunten voor de controle

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 2.1 Als uitgangspunt voor de controle dient het ’Model Financieel Verslag’, als bedoeld in artikel 1 van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juni 1995, nr. R 199541, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken. De controle van de verantwoording betreft zowel de getrouwe weergave van de verantwoording als de rechtmatigheid.

 • 2.2 van de accountant wordt verwacht dat niet alleen de getrouwe weergave wordt gecontroleerd, maar ook dat de naleving van de voorwaarden van het besluit wordt getoetst, dat nagegaan wordt of de prestaties daadwerkelijk zijn verricht en of de uitgaven passen binnen het kader van het besluit.

 • 2.3 ten aanzien van de uitvoering van de controle geldt een tolerantie van 1% van het bedrag van de bijdrage. Voor rapportering geldt dat bij de controle geconstateerde en niet gecorrigeerde fouten of onzekerheden groter dan f 10.000,– dienen te worden gemeld.

3. Specifieke vereisten

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 3.1 Bij de uitvoering van de controle dient te worden vastgesteld dat:

  • a. de gelden conform het gestelde in artikel 6 lid 1 van het Besluit gelden regionaal verkeersveiligheidsbeleid besteed zijn.

  • b. er geen gelden van de doeluitkering zijn besteed aan de organisatorische en personele invulling van de secretariaten van de ROV’s. Hiervoor zijn buiten het verband van de onderhavige regeling middelen ter beschikking gesteld.

  • c. de toelichting op de oorzaak van het niet besteden van gelden toereikend is.

4. Rapportering

[Vervallen per 01-01-2005]

 • 4.1 Rapportering geschiedt overeenkomstig het model accountantsverklaring, als bedoeld in artikel 2 van de regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 21 juni 1995, nr. R 199541, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken.

 1. Indien van toepassing.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina