Uitvoeringsregeling BSZ 1995

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geraadpleegd op 01-12-2023.
Geldend van 08-10-1995 t/m 10-06-2005

Ministeriële regeling houdende het vaststellen van regels ter uitvoering van de artikelen 4, 6, eerste lid, en 11, eerste lid, van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de artikelen 4, 6, eerste lid, en 11, eerste lid, van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Het bedrag dat beschikbaar is voor het in 1995 doen van subsidietoezeggingen op grond van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994 wordt vastgesteld op f 80.000.000,00.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De datum waarvóór een aanvraag om vaststelling van een budget moet worden ingediend wordt vastgesteld op 1 juli 1995.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

De percentages als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit subsidies zeescheepsnieuwbouw 1994 worden vastgesteld op:

  • a. 4,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs minder dan f 21.600.000,00 bedraagt;

  • b. 5,76 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs f 21.600.000,00 bedraagt, lineair oplopend tot en met 8,50 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs f 60.000.000,00 bedraagt;

  • c. 8,5 procent, indien de opdracht betrekking heeft op een zeeschip waarvan de eindprijs meer dan f 60.000.000,00 bedraagt.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling BSZ 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 juni 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven