Regeling statistische gegevens a.b.w.

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geldend van 06-10-1999 t/m 31-12-2003

Regeling statistische gegevens a.b.w.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gelet op artikel 133 van de Algemene bijstandswet;

Gehoord de Centrale Commissie voor de Statistiek;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2004]

Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de Directeur-Generaal van de Statistiek, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht gegevens met betrekking tot personen en gezinnen aan wie zij uitkering hebben verleend op grond van de Algemene bijstandswet.

Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de Directeur-Generaal van de Statistiek, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht gegevens met betrekking tot personen en gezinnen aan wie zij betalings- en aflossingsverplichtingen hebben opgelegd met betrekking tot verleende bijstand.

Artikel 1a

[Vervallen per 01-01-2004]

Burgemeester en wethouders verstrekken maandelijks aan de Directeur-Generaal van de Statistiek, overeenkomstig het in de bijlage bij deze regeling opgenomen overzicht gegevens met betrekking tot personen en gezinnen aan wie zij betalings- en aflossingsverplichtingen hebben opgelegd met betrekking tot verleende bijstand.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2004]

De door de Directeur-Generaal van de Statistiek voor het kalenderjaar 1995 vastgestelde richtlijnen zijn van toepassing op de verstrekking van gegevens over:

  • a. de periode in 1996 waarover aan een persoon uitkering is verleend op grond van de Algemene Bijstandswet; en

  • b. het kalenderjaar 1997 en de daarop volgende kalenderjaren voor zover het betreft de financiële gegevens met betrekking tot de verlening van bijzondere bijstand op grond van de Algemene Bijstandswet dan wel de Algemene bijstandswet.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2004]

Burgemeester en wethouders verstrekken de in de artikelen 1, 1a en 2 bedoelde gegevens op een door de Directeur-Generaal van de Statistiek te bepalen wijze en tijdstip.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd in de bibliotheek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Van deze terinzagelegging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

s-Gravenhage, 16 juni 1995

De

Minister

voornoemd,

A.P.W. Melkert

Terug naar begin van de pagina