Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën

[Regeling vervallen per 02-07-2006 met terugwerkende kracht tot en met 22-02-2006.]
Geraadpleegd op 09-12-2023.
Geldend van 16-05-2003 t/m 21-02-2006

Mandaatregeling Wet voorkoming misbruik chemicaliën

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

machtigt, handelend in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,:

[Regeling vervallen per 02-07-2006 met terugwerkende kracht tot en met 22-02-2006]

de voorzitter van het managementteam Belastingdienst/Douane Noord, alsmede de door hem daartoe aangewezen ambtenaren van die dienst tot:

  • a het beslissen op een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën;

  • b het intrekken en wijzigen van een zodanige vergunning overeenkomstig artikel 6 van die wet;

  • c het beslissen op een aanvraag van een vergunning als bedoeld in artikel 2 bis, eerste lid, van de verordening bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c van die wet;

  • d het verbieden van het binnenbrengen van een in de bijlage bij de onder c bedoelde verordening opgenomen stof in Nederland van buiten het grondgebied van de Europese Gemeenschap of het verlaten van een dergelijke stof uit Nederland naar buiten het douanegebied van de Gemeenschap overeenkomstig artikel 12 van die wet.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en werking treedt.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid,

E. Borst-Eilers

Naar boven