Wijziging Merkenbeschikking 1994

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 23-06-1995 t/m 31-12-2005

Wijziging Merkenbeschikking 1994

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 94/36/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 30 juni 1994 inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PbEG L 237) en op de artikelen 5, zevende lid, 10, vierde lid, 12, onder d, 22, tweede lid, en bijlage I, hoofdstuk XI, punt 57 en 58 van het Besluit produktie en handel vers vlees alsmede op artikel 2 eerste lid, onderdeel G, eerste en tweede streepje en 12, eerste lid, van het Besluit produktie en handel vleesprodukten;

Besluit:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 5, eerste lid, kan tot 1 juli 19956 [tekstcorrectie :"19956" moet zijn "1996".] voor het stempelen van vlees gebruik worden gemaakt van een kleurstofoplossing bestaande uit gentiaanviolet of methylviolet, glycerine en gemethyleerde spiritus of ethylalcohol in een verhouding van onderscheidenlijk 2, 50 en 50 gewichtseenheden, zodat de kleur dezer merken violet is.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Terpstra

Terug naar begin van de pagina