Wijzigingsbesluit Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer

Geldend van 26-07-1995 t/m heden

Besluit van 13 juni 1995, houdende wijziging van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (bijdrageregeling sanering industrielawaai)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 juli 1994, nr. MJZ11794028, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 15.12, eerste lid, en 21.8 van de Wet milieubeheer, de artikelen 125 en 174 van de Wet geluidhinder, alsmede artikel 185 van de Provinciewet;

De Raad van State gehoord (advies van 10 januari 1995, nr. W08.94 0446);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 6 juni 1995, nr. MJZ06695034, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de negenentwintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juni 1995

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina