Voorschriften van Bangladesh tot uitvoering belastingverdrag Nederland-Bangladesh

Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-08-1995 t/m heden

Voorschriften van Bangladesh tot uitvoering van het op 13 juli 1993 tussen Nederland en Bangladesh gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van belasting van Bangladesh op dividenden, interest, en royalty's, genoten door inwoners van Nederland

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan het op 13 juli 1993 tussen Nederland en Bangladesh gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, en het Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1993, 145 en Trb. 1994, 42), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van het Verdrag en onderdelen van het Protocol:

 • a. vermindering tot 15 percent van de belasting van Bangladesh op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Bangladesh is aan een inwoner van Nederland, die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b);

 • b. vermindering tot 10 percent van de belasting van Bangladesh op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Bangladesh is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een venootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 10 percent bezit van het kapitaal van het lichaam in Bangladesh dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a);

 • c. algehele vrijstelling van de belasting van Bangladesh op uit Bangladesh afkomstige interest, indien deze wordt betaald aan de Nederlandsche Bank (artikel 11, derde lid, onderdeel b);

 • d. algehele vrijstelling van de belasting van Bangladesh op uit Bangladesh afkomstige interest, indien deze wordt betaald aan de Regering van Nederland (artikel 11, derde lid, onderdeel c);

 • e. algehele vrijstelling van de belasting van Bangladesh op uit Bangladesh afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een lening aangegaan, gegarandeerd of verzekerd door de Regering van Nederland, de Nederlandsche Bank of door enig agentschap dat of enige instantie (waaronder begrepen een financiële instelling) die eigendom is van of wordt beheerst door de Regering van Nederland (artikel 11, derde lid, onderdeel d);

 • f. algehele vrijstelling van de belasting van Bangladesh op uit Bangladesh afkomstige interest, genoten door een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is, en de interest wordt betaald krachtens een financieringsovereenkomst of uit hoofde van uitstel van betaling verband houdende met de verkoop van nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijk uitrusting of met de constructie van installaties voor nijverheids- en handelsdoeleinden of wetenschappelijke doeleinden dan wel met openbare werken (artikel 11, derde lid, onderdeel e);

 • g. vermindering tot 10 percent van de belasting van Bangladesh op de niet onder de onderdelen c, d, e en f vallende interest, afkomstig uit Bangladesh en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid).

  Niettegenstaande de bepalingen van artikel 11, tweede lid, zal, zolang Nederland geen bronbelasting op interest heft, het tarief van de belasting dat van toepassing is op interest ontvangen door een bank of enige andere financiële instelling (waaronder begrepen een verzekeringsmaatschappij) 7,5 percent van het brutobedrag van de interest niet overschrijden (onderdeel II van het Protocol);

 • h. vermindering tot 10 percent van de belasting van Bangladesh op royalty’s, afkomstig uit Bangladesh en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid).

  De uitdrukking ’royalty’s’, zoals gebezigd in artikel 12, betekent vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, waaronder begrepen bioscoopfilms, films- of beeld- en geluidsbanden voor radio- of televisie-uitzendingen, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap (artikel 12, derde lid).

  Vergoedingen voor technische diensten, daaronder begrepen studies of onderzoeken van wetenschappelijke, geologische of technische aard, of voor contracten inzake bouw- of constructiewerkzaamheden met inbegrip van de daartoe behorende blauwdrukken, dan wel voor diensten van raadgevende of toezichthoudende aard worden beschouwd als vergoedingen waarop de bepalingen van artikel 7 of artikel 14 van toepassing zijn (onderdeel IV van het Protocol).

  De in de onderdelen a, b, g en h van dit artikel vermelde verminderingen worden berekend over het bruto bedrag van de dividenden, interest en royalty’s.

  De in onderdelen a, b, g en h van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty’s in Bangladesh een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Bangladesh zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, vijfde lid, respectievelijk artikel 11, vijfde lid, en artikel 12, vierde lid).

Artikel 2. Regeling van Bangladesh

Ter uitvoering van artikel 1 is van de zijde van Bangladesh de volgende regeling getroffen:

 • 1. Belasting van Bangladesh

  Volgens de huidige wetgeving in Bangladesh:

  • a. zijn dividenden betaald aan natuurlijke personen en lichamen die geen inwoner zijn van Bangladesh onderworpen aan een bronheffing van respectievelijk 25 en 15 percent;

  • b. is interest betaald aan natuurlijke personen die geen inwoner zijn van Bangladesh onderworpen aan een bronheffing van 25 percent;

  • c. is interest betaald aan lichamen die geen inwoner zijn van Bangladesh onderworpen aan een belastingheffing die varieert in hoogte tussen 37,5 en 50 percent, naar gelang het karakter van het ontvangende lichaam;

  • d. zijn royalty’s betaald aan natuurlijke personen en lichamen die geen inwoner zijn van Bangladesh onderworpen aan een bronbelasting van 25 percent;

 • 2. Wijze waarop de vermindering of vrijstelling met betrekking tot dividenden, interest en royalty’s wordt verleend

  Als algemene regel geldt dat in Bangladesh de belasting bij de uitbetaling van de dividenden, interest en royalty’s ten volle wordt ingehouden of geheven en dat vervolgens de vermindering of vrijstelling waarop de belanghebbende inwoner van Nederland op grond van het Verdrag aanspraak heeft, hem/haar wordt verleend door teruggaaf van hetgeen te veel is ingehouden of geheven. Voor het verkrijgen van deze teruggaaf is geen speciaal formulier vastgesteld. De betrokken inwoner van Nederland dient zich met een verzoek om teruggaaf te wenden tot de Deputy Commissioner of Taxes die ten aanzien van hem/haar bevoegd is. De naam en het adres van vorenbedoelde Deputy Commissioner of Taxes dient de Nederlandse genieter van de dividenden, interest en royalty’s te vragen aan de in Bangladesh wonende of gevestigde schuldenaar van die inkomsten.

  In het verzoek om teruggaaf, gesteld in de Engelse taal, dient de betrokken inwoner van Nederland de volgende gegevens te verstrekken:

  • a. de naam en het adres van het uitbetalende lichaam, het aantal aandelen, de datum(s) van betaalbaarstelling van de dividenden, de brutobedragen van de dividenden en de be-dragen van de daarop ingehouden belasting;

  • b. de dividendnota’s (of gewaarmerkte afschriften daarvan) dan wel enige andere bewijsstukken, die werden afgegeven met betrekking tot de dividenden. Uit de dividendnota’s/bewijsstukken moeten de brutobedragen van de dividenden blijken alsmede dat de terug te geven belasting ten laste van de verzoeker werd ingehouden;

  • c. de gegevens omtrent de interest of royalty’s;

  • d. de naam en het adres in Bangladesh van de schuldenaar van de interest of royalty’s, de datum(s) van betaalbaarstelling van de interest of royalty’s, de brutobedragen van de interest of royalty’s en de bedragen van de daarop ingehouden of daarover geheven belasting van Bangladesh;

  • e. dat hij/zij op de datum van betaalbaarstelling van de desbetreffende dividenden, interest of royalty’s de uiteindelijk gerechtigde was tot die inkomsten.

   Bij het verzoek om teruggaaf moet de belanghebbende inwoner van Nederland overleggen een gedateerde en ondertekende verklaring van de inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij/zij woont of gevestigd is, inhoudende een bevestiging dat hij/zij op de datum(s) van betaling van de desbetreffende dividenden, interest of royalty’s inwoner van Nederland was in de zin van artikel 4 van het tussen Nederland en Bangladesh gesloten belastingverdrag.

   Deze verklaring kan door de belanghebbende inwoner van Nederland worden aangevraagd bij vorenbedoelde inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst.

   In de Engelse taal zal de verklaring kunnen luiden als volgt:

   The undersigned, Inspector of the Local Office of the Tax and Customs Administration at............... certifies that ........................... (name and address of the applicant) on the payable date(s) of the dividends/interest/ royalties concerned was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and the People’s Republic of Bangladesh for the avoidance of double taxation.

   De gedateerde en ondertekende verklaring zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst.

 • 3. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  Verzoeken om teruggaaf van belasting van Bangladesh moeten worden ingediend binnen een tijdvak van vier jaren na afloop van het aanslagjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel III van het Protocol).

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Voorschriften van Bangladesh tot uitvoering belastingverdrag Nederland-Bangladesh.

 • 2 Zij vindt toepassing met betrekking tot dividenden, interest en royalty’s die in enig aanslagjaar dat aanvangt op of na 1 juli 1995 zijn betaald of worden betaald.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A.F.G. Vermeend

Naar boven