Wijziging agrarische examens in verband met taakoverdracht aan LOBAS

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geldend van 11-06-1995 t/m 23-01-2004

Regeling houdende voorschriften voor de vergoeding van de kosten van de landelijke examencommissie en intrekking van de Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 april 1993 houdende instelling en benoeming leden Landelijke examencommissie voor het middelbaar beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving (Stcrt. 83) i.v.m. taakoverdracht aan LOBAS

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 4, vierde lid, van het Examenbesluit m.b.o.;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 24-01-2004]

De leden van de landelijke examencommissie, bedoeld in artikel 4 van het Examenbesluit m.b.o., hun plaatsvervangers en de door de Commissie ingeschakelde deskundigen, met uitzondering van functionarissen in dienst van het Rijk, ontvangen uit ’s Rijks kas een vergoeding van f 120,– per dag voor de door hen verrichte werkzaamheden, voor zover deze betrekking hebben op de uitoefening van hun taak. Tevens kunnen zij aanspraak maken op vergoeding van reis- en verblijfkosten op grond van het Reisbesluit 1971.

Artikel 2

[Vervallen per 24-01-2004]

De Regeling van de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 23 april 1993 houdende instelling en benoeming leden Landelijke examencommissie voor het middelbaar beroepsonderwijs in de sector landbouw en natuurlijke omgeving (Stcrt. 83) wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1994.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 juni 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina