Regeling aanwijzing nationaal park De Meinweg

[Regeling vervallen per 01-09-2007.]
Geldend van 24-01-1996 t/m 31-08-2007

Regeling aanwijzing nationaal park De Meinweg

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gezien het advies van de Voorlopige Commissie Nationale Parken van 11 februari 1994;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. overlegorgaan:

overlegorgaan als bedoeld in artikel 3;

c. nationaal park:

gebied zoals omschreven in het Structuurschema Groene Ruimte (Kamerstukken II 1992–1993, 22 880, nr. 5, p. 99).

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2007]

Als nationaal park wordt aangewezen het natuurgebied De Meinweg, zoals aangegeven op de kaart die als bijlage behoort bij deze regeling.

Artikel 4

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan heeft tot taak zorg te dragen voor de inrichting en het beheer van het nationaal park De Meinweg. Daartoe behoort onder meer:

 • a. het opstellen en actualiseren van het beheers- en inrichtingsplan;

 • b. het streven naar onderlinge afstemming van alle voor de inrichting en het beheer van belang zijnde plannen en activiteiten;

 • c. het doen van voorstellen aan de minister voor de besteding van de voor het nationaal park De Meinweg beschikbare middelen in het kader van een jaarlijks voor te stellen activiteitenprogramma met bijbehorende begroting;

 • d. besteding van gelden op basis van het door de minister goed te keuren bestedingsprogramma, het opstellen van projectplannen, controle op de besteding van gelden en coördinatie van de uitvoering van projecten binnen het kader van het beheers- en inrichtingsplan;

 • e. het opstellen van een meerjarenprogramma voorlichting en educatie, ter bevordering en coördinatie van voorlichting en educatie met betrekking tot het nationaal park De Meinweg.

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2007]

Het overlegorgaan voert zijn taak uit overeenkomstig het beheers- en inrichtingsplan voor het nationaal park De Meinweg van maart 1993, zoals goedgekeurd bij brief van 15 augustus 1994 (NBLF.946348).

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2007]

In het overlegorgaan hebben zitting:

 • a. één door de minister te benoemen lid, tevens voorzitter;

 • b. zeven door de minister te benoemen leden, als vertegenwoordiger en op voordracht van onderscheidenlijk:

  • 1º. de provincie Limburg;

  • 2º. het gewest Midden-Limburg;

  • 3º. de gemeente Roerdalen;

  • 4º. het waterschap Roer en Overmaas;

  • 5º. Staatsbosbeheer;

  • 6º. N.V. Nederlandse Spoorwegen;

  • 7º. N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg;

c. één lid als vertegenwoordiger van de kleine particuliere eigenaren, door de minister te benoemen op voordracht van het overlegorgaan;

d. de Directeur van de Directie Zuid van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 7

[Vervallen per 01-09-2007]

 • 1 Het secretariaat van het overlegorgaan berust bij een door de provincie Limburg te benoemen ambtenaar van die provincie.

 • 2 Het overlegorgaan regelt de openbaarheid en de plaats van zijn vergadering, alsmede de overige aspecten van zijn inrichting en werkwijze.

 • 3 Het overlegorgaan brengt jaarlijks van zijn werkzaamheden verslag uit aan de minister.

Artikel 8

[Vervallen per 01-09-2007]

Indien in het overlegorgaan belangrijke verschillen van inzicht blijken te bestaan, doet de voorzitter van het overlegorgaan daarvan mededeling aan de minister, die daarop de naar zijn oordeel nodige stappen onderneemt.

Artikel 9

[Vervallen per 01-09-2007]

De Beschikking aanwijzing nationaal park in oprichting De Meinweg wordt ingetrokken.

Artikel 10

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 8 juni 1995.

Artikel 11

[Vervallen per 01-09-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing nationaal park De Meinweg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juni 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Terug naar begin van de pagina