Wijzigingswet Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, enz.

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2013.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 31 mei 1995, houdende wijziging van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en van enkele andere wetten inzake samenvoeging van de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs te wijzigen teneinde de schoolsoorten onderwijs aan blinde kinderen en onderwijs aan slechtziende kinderen samen te voegen tot de schoolsoort onderwijs aan visueel gehandicapte kinderen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk I. Wijziging van de interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en andere wetten

Hoofdstuk II. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel X. Omzetting bekostiging scholen in bekostiging van instellingen met nevenvestigingen

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XII. Vergoeding op basis van artikel 92a ISOVSO voor de periode vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet tot en met 31 december van het vierde kalenderjaar daaropvolgend

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XIII. Formatie op basis van artikel 93a, vijfde lid, ISOVSO voor de vijf schooljaren vanaf de datum van inwerkingtreding van de wet

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XV. Afhandeling van voor de datum van inwerkingtreding van de wet ingediende verzoeken

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XVIII. Berekening aantal leerlingen instelling met nevenvestiging(en)

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XIX. Beperking korting rijksvergoeding basisschool

[Vervallen per 04-07-2013]

Artikel XX. Inwerkingtreding

  • 1 Deze wet treedt met uitzondering van de artikelen II, onderdeel J, VII, IX en XIX in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de onderscheiden artikelen en onderdelen daarvan verschillend kan worden bepaald.

  • 2 De artikelen II, onderdeel J, VII, IX en XIX treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 31 mei 1995

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven de zevenentwintigste juni 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven