Besluit tot uitvoering van de Klachtenregeling sexuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel bij het Ministerie van Economische Zaken

[Regeling vervallen per 20-02-2005.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 26-05-1995 t/m 19-02-2005

Besluit tot uitvoering van de Klachtenregeling sexuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel bij het Ministerie van Economische Zaken

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op de Klachtenregeling sexuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel (Stcrt. 1994, 151);

Gehoord de bijzondere commissies als bedoeld in artikel 113 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, ingesteld bij het Ministerie van Economische Zaken en bij het Centraal Bureau voor de Statistiek;

Besluit:

1. Algemeen

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. ministerie:

Ministerie van Economische Zaken;

b. directeur POI:

directeur Personeel, Organisatie en Informatie;

c. CBS:

Centraal Bureau voor de Statistiek;

d. DG CBS:

directeur-generaal van de Statistiek;

e. regeling:

Klachtenregeling sexuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel;

f. sexuele intimidatie:

hetgeen daaronder wordt verstaan in de regeling.

2. Vertrouwenspersonen sexuele intimidatie

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

 • 1 Bij het ministerie en de daaronder ressorterende diensten zijn zes vertrouwenspersonen sexuele intimidatie:

  • a. een voor het ministerie in enge zin,

  • b. twee voor het CBS, vestiging Voorburg,

  • c. twee voor het CBS, vestiging Heerlen en

  • d. een voor de overige onder het ministerie ressorterende diensten.

 • 2 De minister benoemt de vertrouwenspersonen, bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en d, op voordracht van de directeur POI en die, bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, op voordracht van de DG CBS.

 • 3 De benoeming geldt, behoudens tussentijds ontslag, voor drie jaar en kan telkens voor drie jaar worden verlengd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

 • 1 De vertrouwenspersonen hebben de taken en bevoegdheden die zijn omschreven in artikel 4, tweede lid, en artikel 5 van de regeling.

 • 2 Zij stellen jaarlijks een verslag op over hun werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar. De vertrouwenspersonen bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen a en d, leggen het verslag vóór 1 maart voor aan de plaatsvervangend secretaris-generaal en die bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen b en c, aan de DG CBS. Zij leggen over hun werkzaamheden verantwoording af aan deze respectieve functionarissen.

3. Klachtencommissie sexuele intimidatie personeelsleden EZ

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

Er is een klachtencommissie sexuele intimidatie personeelsleden EZ.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

 • 1 De commissie bestaat uit drie door de minister benoemde leden.

 • 2 Leden van de commissie zijn:

  • a. een door de minister aangewezen voorzitter, op voordracht van de directeur POI,

  • b. een door de minister aangewezen lid, werkzaam bij het CBS, op voordracht van de DG CBS en

  • c. een door de minister aangewezen lid, werkzaam bij het ministerie elders dan bij het CBS, op voordracht van de directeur POI.

 • 3 Voor ieder lid benoemt de minister een plaatsvervanger. Het bepaalde in het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

 • 1 De in artikel 5 bedoelde benoemingen gelden, behoudens tussentijds ontslag, voor drie jaar.

 • 2 De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie kunnen worden herbenoemd.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

De commissie wordt bijgestaan door een door de minister aan te wijzen secretaris. De minister wijst tevens een plaatsvervanger voor de secretaris aan.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

 • 1 De commissie heeft de taken en bevoegdheden die zijn omschreven in artikel 7, eerste lid, en de artikelen 9, 10 en 12 van de regeling.

 • 2 Voorts is de commissie bevoegd:

  • a. tot het oproepen van daarvoor in aanmerking komende derden voor het verkrijgen van inlichtingen. Iedere als zodanig opgeroepen medewerker van het ministerie en de daaronder ressorterende diensten is verplicht aan een oproep van de commissie gehoor te geven een desgevraagd alle inlichtingen naar waarheid en zonder voorbehoud te verstrekken,

  • b. overlegging te vorderen van ter zake dienende bescheiden,

  • c. een onderzoek op de werkplek in te stellen of te doen instellen en

  • d. zich door deskundigen van advies en bijstand laten dienen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

 • 1 Aan de behandeling van een klacht neemt de voltallige commissie deel.

 • 2 De commissie stelt haar rapportage omtrent de ingediende klacht en, in voorkomend geval, haar advies omtrent een eventueel te treffen maatregel of sanctie bij meerderheid van stemmen vast. Geen der leden onthoudt zich van deelname aan enige stemming. Indien de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.

4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatcourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 20-02-2005]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot uitvoering van de Klachtenregeling sexuele intimidatie burgerlijk rijkspersoneel bij het Ministerie van Economische Zaken.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 mei 1995

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven