Besluit ICPR

[Regeling vervallen per 01-07-2013.]
Geldend van 01-06-1995 t/m 30-06-2013

Besluit ICPR

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2013]

Er is een Interdepartementale Coördinatievergadering Personeelsbeleid Rijksdienst (ICPR).

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De commissie wordt ingesteld voor de periode van 1 januari 1995 tot en met 31 december 1998.

  • 2 Voorzitter van de ICPR is het hoofd van de Directie Personeelsmanagement Rijksdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Plaatsvervangend voorzitter is de directeur-generaal Management en Personeelsbeleid van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

  • 3 Leden van de ICPR zijn de directeuren Personeel van de ministeries, met uitzondering van het ministerie van Defensie, alsmede de directeur Personeel van de Belastingdienst van het ministerie van Financiën. De leden vertegenwoordigen het topmanagement van de ministeries. Plaatsvervangende leden zijn de plaatsvervangend directeuren Personeel van de ministeries.

  • 4 De directeur-generaal Personeel van het ministerie van Defensie alsmede de hoofden Personeel van de Hoge Colleges van Staat zijn bevoegd, als waarnemer, de vergaderingen van de ICPR bij te wonen.

  • 5 Het secretariaat wordt verzorgd door de Directie Personeelsmana-gement Rijksdienst.

  • 6 De ICPR vergadert zo vaak als door de voorzitter of de leden voor de uitvoering van de taak wenselijk wordt geacht.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2013]

  • 1 De ICPR heeft tot taak gevraagd en ongevraagd een standpunt te bepalen met betrekking tot de hoofdlijnen van het te voeren personeelsmanagement in de sector Rijk.

  • 2 Door de ICPR ingenomen standpunten worden in beginsel schriftelijk aan de minister van Binnenlandse Zaken uitgebracht.

  • 3 De ICPR heeft tevens de taak de minister van Binnenlandse Zaken voorstellen te doen met betrekking tot de noodzakelijke ontwikkeling van het personeelsmanagement bij de sector Rijk.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2013]

De ICPR is bevoegd ten behoeve van haar werkzaamheden commissies in te stellen. De ICPR bepaalt de samenstelling en de taakomschrijving van deze commissies en stelt de werkwijze vast. Voorts kan de ICPR bepalen dat een aan een commissie voorgelegde aangelegenheid door de commissie zelfstandig wordt afgehandeld.

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2013]

Het secretariaat stelt ieder jaar een verslag op van de werkzaamheden van de ICPR. Hierin wordt o.a. aangegeven in hoeverre de vergadering beantwoordt aan haar taakopdracht en of knelpunten aanwezig zijn bij het functioneren. De jaarverslagen dienen mede voor de evaluatie aan het einde van de instellingstermijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van plaatsing van het besluit en de toelichting in de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Terug naar begin van de pagina