Regeling ingangsdatum voorzieningen Wubo

Geldend van 17-05-1995 t/m heden

Regeling ingangsdatum voorziening Wubo

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 40, tweede lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;

Gezien de adviezen van de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Stichting Burger-oorlogsgetroffenen;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940–1945;

b. de vergoeding:

de vergoeding, bedoeld in artikel 32 van de wet;

c. de tegemoetkoming:

de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 33 van de wet.

Artikel 2

Voor toepassing van artikel 40, tweede lid, van de wet komen die aanvragen om een vergoeding van of een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening in aanmerking die zijn ingediend voor het einde van het kalenderjaar volgende op dat waarin de kosten door de belanghebbende zijn gemaakt of hem in rekening zijn gebracht.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voornoemd,

E. Borst-Eilers

Terug naar begin van de pagina