Aanpassing van de regelgeving aan de bijzondere regeling voor gebruikte goederen enz.

[Regeling vervallen per 15-07-2007.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 10-05-1995 t/m 14-07-2007

Aanpassing van de regelgeving aan de bijzondere regeling voor gebruikte goederen enz.

De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

§ 1. Inleiding

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Op 21 december 1994 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) in verband met de invoering van de bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten aangenomen. Deze bijzondere regeling treedt op 1 januari 1995 in werking. In het kader van de invoering van deze bijzondere regeling zullen onder meer de inruilregeling (artikel 8, lid 3, van de Wet) en de in artikel 2 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 (hierna: de Uitvoeringsbeschikking) vervatte keuzemogelijkheid tot uitschakeling van veilingbepaling (als bedoeld in artikel 3, lid 4, van de Wet) met ingang van 1 januari 1995 vervallen. Dit maakt het noodzakelijk de hierop gebaseerde, alsmede andere met gebruikte goederen verband houdende uitvoeringsregelingen nader te bezien. Ik deel u dienaangaande het volgende mede.

§ 2. Regeling inzake de handel in oude materialen en afvalstoffen

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

De aanschrijving van 30 januari 1969, nr. D 68/7703 (OB/BTW-73), laatstelijk herdrukt op 7 juli 1992, nr. VB 92/1540, inzake heffing van omzetbelasting ten aanzien van de handel in oude materialen en afvalstoffen kan ook na 31 december 1994 worden toegepast. Ook vraag en antwoord 113, inzake de samenloop van de kleine-ondernemersregeling en de aanschrijving OB/BTW-73 bij de ondernemer die oude materialen en afvalstoffen levert aan een vergunninghouder als bedoeld in onderdeel 2 van OB/BTW-73, alsmede de publicatie Infobulletin 91/490, inzake de inzameling van oud papier, blijven na 31 december 1994 van belang.

§ 3. Regelingen inzake de inruil van goederen

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

§ 3.1. Inruilregeling

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Met ingang van 1 januari 1995 worden ingetrokken:

  • de aanschrijving van 9 mei 1979, nr. 279-7492 (BTW-8) inzake de toepassing van de inruilregeling,

  • de publicatie Infobulletin 86/556, inzake de levering van een personenauto tegen inruil van een zgn. uitgeklede personenauto,

  • de publicatie Infobulletin 88/132 inzake de toepassing van de inruilregeling met betrekking tot personenauto’s ex artikel 50, lid 3, van de Wet,

  • de publicatie Infobulletin 88/300, inzake de toepassing van de inruilregeling in samenhang met leasecontract,

  • de publicatie Infobulletin 94/552, inzake de inruilregeling,

  • het Besluit van 1 juni 1993, nr. VB 93/1387 (Mededeling 4, zie onderdeel 200.00.00) inzake toepassing van de inruilregeling bij de inruil van motorvoertuigen en

  • § 8 van Hoofdstuk 3 van het Voorschrift In- en uitvoer (Besluit van 1 augustus 1994, nr. VB 94/2257, zie onderdeel 14.00.00) inzake toepassing van de inruilregeling bij inruil over de grens.

§ 3.3. Hergebruik cartridges

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

De regeling die is vervat in de publicatie Infobulletin 91/295 inzake hergebruik van cartridges (levering van toner bij inname van de tonerhouder) kan ook na 31 december 1994 worden toegepast.

§ 4. Regelingen inzake veilingen

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

§ 4.1. Veilingen van gebruikte bedrijfsmiddelen

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

De aanschrijving van 14 januari 1969, nr. D 69/161 (OB/BTW-58) inzake de heffing van omzetbelasting met betrekking tot veilingen van gebruikte bedrijfsmiddelen wordt met ingang van 1 januari 1995 ingetrokken.

§ 4.2. Boeldagen van landbouwers

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Paragraaf 62 van de Toelichting Landbouwregeling, Bijlage I bij de aanschrijving van 15 november 1983, nr. 283-14899 (BTW-113) wordt met ingang van 1 januari 1995 ingetrokken.

§ 5. Overige regelingen

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

§ 5.3. Resten en afvallen van tandtechnische werken – Voorschrift Tabel I

[Regeling vervallen per 15-07-2007]

Het Besluit van 1 juni 1993, nr. VB 93/1398 (Mededeling 5, zie onderdeel 200.00.00) wordt met ingang van 1 januari 1995 aangepast en de in het Voorschrift Tabel I (Besluit van 1 februari 1994, nr. VB 93/3553, onderdeel 10.00.00) gegeven toelichting op post a 29 van Tabel I wordt met ingang van 1 januari 1995 vervangen. Deze wijzigingen zullen door middel van een herdruk van deze besluiten worden aangebracht.

Dit besluit dient ter vervanging van de besluiten van 12 december 1994, nr. VB 94/3979 en 21 maart 1995, nr. VB 95/767.

Naar boven