Besluit voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 28-09-2023.
Geldend van 01-01-2002 t/m 31-12-2005

Besluit van 10 mei 1995, houdende voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 oktober 1994, nr. WJZ/V 423860, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

Gelet op artikel 16, zevende lid, van de Kaderwet bestuur in verandering;

De Raad van State gehoord (advies van 30 januari 1995, nr. W09.94.0623);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 3 mei 1995, nr. WJZ/V 522202, Directoraat-Generaal voor het Vervoer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Onze Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. hoofdingenieur-directeur: de hoofdingenieur-directeur van een regionale directie van het Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat;

 • c. aanvraag: een aanvraag als bedoeld in artikel 5;

 • d. vervoerregio: een regionaal openbaar lichaam als bedoeld in de Kaderwet bestuur in verandering;

 • e. regionaal verkeers- en vervoerplan: een regionaal verkeers- en vervoerplan als bedoeld in artikel 16 van de Kaderwet bestuur in verandering;

 • f. compensatie: een compensatie als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Vervoerregio's die voldoen aan dit besluit hebben jegens het Rijk aanspraak op compensatie van kosten verbonden aan het voorbereiden en het opstellen van een regionaal verkeers- en vervoerplan. Onze Minister verleent de compensatie op aanvraag van de vervoerregio.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De compensatie bedraagt € 90 756,00. Op grond van dit besluit kan de vervoerregio één keer aanspraak maken op deze compensatie.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Onze Minister maakt jaarlijks voor 1 januari in de Staatscourant het bedrag bekend dat voor het daaropvolgende kalenderjaar ter beschikking staat voor de uitvoering van dit besluit.

§ 2. Aanvraag

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 De vervoerregio dient een aanvraag om compensatie in bij de hoofdingenieur-directeur in de provincie waarin de vervoerregio ligt. Indien de vervoerregio in meerdere provincies is gelegen, wordt de aanvraag ingediend bij de hoofdingenieur-directeur in de provincie die ingevolge artikel 2, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen is aangewezen.

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van een tijdsplanning van de voorbereiding en vaststelling van het regionale verkeers- en vervoerplan.

§ 3. Verlening en intrekking

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Voor zover een compensatie wordt verleend ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, kan deze verleend worden onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld.

 • 2 De voorwaarde vervalt indien Onze Minister daarop niet binnen vier weken na vaststelling of goedkeuring van de begroting een beroep heeft gedaan.

 • 3 Het beroep op de voorwaarde geschiedt door de compensatie in te trekken of ten nadele van de compensatie-ontvanger te wijzigen.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Onze Minister verleent de compensatie slechts, indien er naar zijn oordeel geen twijfel over bestaat dat het in voorbereiding zijnde regionale verkeers- en vervoerplan zal worden vastgesteld.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Onze Minister verleent compensatie onder de voorwaarde dat het regionale verkeers- en vervoerplan wordt vastgesteld.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De vervoerregio doet onverwijld schriftelijk mededeling aan de hoofdingenieur-directeur van omstandigheden, zich voordoende in de periode tussen de aanvraag van de compensatie en het overleggen van het vastgestelde regionale verkeers- en vervoerplan, die van invloed kunnen zijn op de beslissing omtrent de compensatie.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Onze Minister kan de verlening van de compensatie intrekken indien de vervoerregio zonder zijn toestemming:

  • a. de voorbereiding van het regionale verkeers- en vervoerplan tussentijds staakt of opschort, of

  • b. de tijdsplanning overschrijdt.

 • 2 De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de compensatie is verleend, tenzij bij intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • 3 De reeds betaalde compensatie kan bij intrekking van de verlening door Onze Minister worden teruggevorderd.

§ 4. Betaling

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Onze Minister betaalt € 9 075,00 binnen 4 weken na de beslissing op de aanvraag en de resterende € 81 681,00 binnen 4 weken na ontvangst van het vastgestelde regionale verkeers- en vervoerplan.

 • 2 Met het oog op de uitbetaling van het resterende bedrag, genoemd in het eerste lid, zendt de vervoerregio het vastgestelde regionale verkeers- en vervoerplan met een betalingsverzoek aan de hoofdingenieur-directeur.

§ 6. Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

In afwijking van artikel 4 maakt Onze Minister in het jaar van inwerkingtreding van dit besluit het bedrag dat voor de uitvoering van dit besluit in het lopende jaar beschikbaar is zo spoedig mogelijk in de Staatscourant bekend.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Onze Minister draagt zorg voor een evaluatie van de werking van dit besluit binnen vier jaar na het in artikel 14 bedoelde tijdstip.

 • 2 De vervoerregio verleent de nodige medewerking aan de evaluatie.

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de tweede maand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorbereidingskosten regionale verkeers- en vervoerplannen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 mei 1995

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de eerste juni 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven