Vrijstelling vluchten van controle op gevaarlijke voorwerpen

[Regeling vervallen per 01-01-2021.]
Geraadpleegd op 25-06-2024.
Geldend van 21-05-1995 t/m 31-12-2020

Regeling houdende vrijstelling van vluchten waarbij de passagiers zijn onderworpen aan controle op gevaarlijke voorwerpen

De Minister van Justitie, handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Overwegende dat het wenselijk is ten aanzien van vluchten met binnenlandse bestemming vrijstelling te verlenen van de verplichting tot het onderzoek van passagiers aan de kleding en de handbagage alvorens deze aan boord gaan;

Gelet op artikel 37g, vierde lid, van de Luchtvaartwet, zoals dit is ingevoegd bij de wet van 6 juni 1991 (Stb. 310);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Van de verplichting tot controle op gevaarlijke voorwerpen en stoffen, bedoeld in artikel 37g, eerste lid, van de Luchtvaartwet, zijn vrijgesteld de vluchten die een binnenlandse bestemming hebben. Uitgezonderd hiervoor zijn die vluchten, waarvan de passagiers zich kunnen vermengen met de passagiers van vluchten met internationale bestemming.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in het Algemeen Politieblad.

’s-Gravenhage, 9 mei 1995

De

Minister

van Justitie,
namens deze,

H. A. van Brummen,

Directeur-Generaal

Naar boven