Instelling Commissie herijking vergoedingen rechtsbijstand

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 01-07-1995 t/m 01-01-2005

Instelling Commissie herijking vergoedingen rechtsbijstand

De Staatssecretaris van Justitie,

Overwegende, dat het gewenst is dat een herijking plaatsvindt van het vergoedingenstelsel zoals neergelegd in het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 1994 (Besluit van 11 januari 1994, Stb. nr. 31), verder te noemen vergoedingenbesluit, en dat een commissie wordt ingesteld die terzake op basis van onderzoek aanbevelingen doet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

 • 1 De Commissie herijking vergoedingen rechtsbijstand wordt ingesteld, hierna te noemen de commissie.

 • 2 De commissie heeft tot taak te onderzoeken of en in hoeverre de vergoedingsvormen, die zijn neergelegd in het vergoedingenbesluit aanpassing behoeven, en of de systematiek die ten grondslag ligt aan het vergoedingenbesluit wijziging dient te ondergaan. De commissie neemt daarbij tot uitgangspunt dat wijzigingen niet leiden tot een verhoging van de uitgaven. Als referentiekader geldt dat de vergoedingsnormen:

  • -

   elk afzonderlijk moeten zijn afgestemd op de actuele rechtspraktijk;

  • -

   in hun onderling verband evenwichtig moeten zijn;

  • -

   met het oog op de uitvoering bij voorkeur eenvoudig toepasbaar dienen te zijn;

  • -

   waar mogelijk een efficiënte rechtspleging moeten bevorderen.

 • 3 De commissie kan zich bij haar onderzoek laten bijstaan door externe deskundigen. De kosten van extern onderzoek worden zoveel mogelijk gedragen uit het door de Nederlandse Orde van Advocaten beheerde NBW-fonds.

 • 4 De commissie doet aanbevelingen ten aanzien van de systematiek die ten grondslag ligt aan de vergoedingsnormen en ten aanzien van de vergoedingsnormen zelf.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie kan tussenrapporten uitbrengen. De commissie brengt haar eindrapport uit op een zodanig tijdstip dat de aanbevolen wijzigingen in het vergoedingenstelsel uiterlijk op 1 januari 1997 kunnen zijn ingevoerd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

De commissie is als volgt samengesteld:

 • Lid, tevens voorzitter:

  • mr. E. A. Maan, president van de arrondissementsrechtbank te Zwolle.

 • Leden:

  • mr. P. H. B. Littooy, rechter bij de arrondissementsrechtbank te Alkmaar;

  • mevrouw mr. E. E. Minkjan, hoofd juridische zaken van het bureau van de Nederlandse Orde van Advocaten;

  • mr. F. H. Koers, advocaat en procureur te Amsterdam;

  • mr. C. L. J. M. de Waal, advocaat en procureur te Utrecht;

  • mr. P. Huisman, directeur van de Raad voor rechtsbijstand te Leeuwarden;

  • mr. drs. J. M. Schoenmakers, directeur van de Raad voor rechtsbijstand te Den Haag;

  • mr. M. M. J. G. Janssen, directeur van de Stichting Rechtsbijstand te Eindhoven;

  • mr. J. A. B. Janus, raadsadviseur bij het directoraat-generaal Wetgeving van het ministerie van Justitie;

  • mr. N. P. Levenkamp, waarnemend hoofd van de directie Rechtshulp van het ministerie van Justitie;

  • B. Riemens, coördinator financieel-economisch beleid bij de directie Rechtshulp van het ministerie van Justitie.

 • Lid, tevens secretaris:

  • mr. M. C. Boerlage, juridisch beleidsmedewerker bij de directie Rechtshulp van het ministerie van Justitie.

Dit besluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 9 mei 1995

De

Staatssecretaris

voornoemd,

E.M.A. Schmitz

Naar boven