Regeling bevoegdheid toekenning toelage functionarissen Koninklijke en Diplomatieke beveiliging KLPD

[Regeling vervallen per 13-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 22-12-2006.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 19-05-1995 t/m 21-12-2006

Regeling bevoegdheid toekenning toelage functionarissen Koninklijke en Diplomatieke beveiliging KLPD

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 48 van het Besluit bezoldiging politie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 13-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 22-12-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 13-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 22-12-2006]

  • 1 Het bevoegd gezag kan een regeling treffen voor het toekennen van een toelage aan de ambtenaar die zich gedurende ten minste vier uren in opdracht van het bevoegd gezag op een daartoe aangewezen locatie bereikbaar en beschikbaar houdt teneinde bij oproep dienst te gaan verrichten.

  • 2 Aan de ambtenaar wordt door het bevoegd gezag een aflopende vergoeding toegekend. Als berekeningsbasis voor deze vergoeding geldt het verschil tussen het bedrag waarop de ambtenaar op grond van de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken van 8 mei 1995, nr. EA95/929 aanspraak had en het bedrag waarop hij op grond van het besluit en het eerste lid aanspraak heeft, met dien verstande dat de ambtenaar tot 1 juli 1995 aanspraak behoudt op een vergoeding die gelijk is aan die welke voor de ambtenaar gold op grond van eerstgenoemde regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 13-04-2007 met terugwerkende kracht tot en met 22-12-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1995.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 8 mei 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven