Regeling model volmacht

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 01-07-1995 t/m 31-12-2005

Regeling model volmacht

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het model, bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf wordt als volgt vastgesteld:

Volmacht

als bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel a, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.

De ondergetekende.....11

verklaart hierbij volmacht te verlenen aan .....

Paragraaf I

Bevoegdheden

Om in Nederland, in naam van de ondergetekende – binnen de perken van haar/zijn statuten 2 – verzekeringen te accepteren van risico’s, zowel binnen als buiten Nederland, en in het algemeen al datgene te verrichten wat de uitoefening van het verzekeringsbedrijf in Nederland als vertegenwoordiger van een in Nederland of in het buitenland gevestigde verzekeraar meebrengt en in dat verband alle rechten van de ondergetekende uit te oefenen en alle verplichtingen na te komen, omvat deze volmacht onder meer:

 • -

  het zelfstandig ondertekenen van polissen en van alle overige stukken die betrekking hebben op in deze volmacht genoemde handelingen;

 • -

  het ontvangen en verrekenen van – alsmede het kwijting geven voor – premies en alle overige gelden wegens aanspraken van de ondergetekende, voortspruitende uit – of verband houdende met – gesloten verzekeringen;

 • -

  het meewerken tot wijziging, verlenging of opheffing van gesloten verzekeringen;

 • -

  het toezeggen of geven van vermindering, restitutie of kwijtschelding van premies en van gelden die betrekking hebben op alle overige aanspraken van de ondergetekende;

 • -

  het van of namens verzekerden in ontvangst nemen van mededelingen;

 • -

  het meewerken tot vaststelling van schaden en de omvang daarvan, het regelen, erkennen en betalen van schaden, alsmede het in der minne (door middel van dading of anderszins) treffen van schikkingen in verband met schaden en alle andere aanspraken tegen de ondergetekende;

 • -

  het in rechte betwisten van alle aanspraken tegen de ondergetekende;

 • -

  het aanhangig maken van rechtsvorderingen ter uitoefening van enig aan de ondergetekende als verzekeraar toekomend recht, het nemen van alle maatregelen die de gevolmachtigde voor een goede procesvoering nodig acht, het meewerken bij – of toestemmen in – het voeren van processen waarbij het belang van de ondergetekende betrokken is;

 • -

  het onderwerpen van alle geschillen aan de beslissing van scheidsmannen alsmede het verlenen van zijn/haar medewerking in het scheidsrechterlijk geding;waarbij alle desbetreffende handelingen en verbintenissen van de genoemde gevolmachtigde voor de ondergetekende zullen gelden, geheel als waren zij door hem verricht of aangegaan.

Waar in deze volmacht wordt gesproken van verzekeringen, verzekerden of verzekeraar wordt daaronder ook verstaan herverzekeringen, herverzekerden of herverzekeraar.

Paragraaf II

Inschrijving

Deze volmacht is eerst van kracht nadat de gevolmachtigde als zodanig zal zijn ingeschreven in het register van gevolmachtigde agenten, dat door de Sociaal-Economische Raad te ’s-Gravenhage wordt gehouden.

Paragraaf III

Ondervolmacht

Deze volmacht houdt, behoudens via een ondervolmacht opgemaakt overeenkomstig de Regeling model ondervolmacht, niet in de bevoegdheid van de gevolmachtigde om aan derden ondervolmacht te verlenen.

Paragraaf IV

Liquidatie

Bij het eindigen van deze volmacht zal de afwikkeling van de lopende zaken geschieden door de gevolmachtigde, wiens/wier volmacht uitsluitend daartoe moet worden geacht voort te duren totdat de ondergetekende aan de Sociaal-Economische Raad schriftelijk of via andere informatiedragers kennis heeft gegeven wie door haar als liquidateur met de afwikkeling van de lopende zaken wordt belast en deze aan de Sociaal-Economische Raad schriftelijk heeft medegedeeld, dat hij deze opdracht aanvaardt.

Indien in de afwikkeling van de lopende zaken ten gevolge van ontstentenis, verhindering of weigering van de gevolmachtigde of liquidateur of om welke andere reden dan ook niet is voorzien, is iedere belanghebbende gerechtigd de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad te verzoeken een liquidateur te benoemen, die zich met de afwikkeling van de lopende zaken belast en daartoe bevoegd zal zijn totdat de ingevolge de eerste volzin van deze paragraaf door de ondergetekende met de afwikkeling van de lopende zaken belaste liquidateur overeenkomstig die eerste volzin heeft medegedeeld deze opdracht te aanvaarden.

Paragraaf V

Toepasselijk recht

Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing.

..........19..... 3

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Een volmacht opgemaakt voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling overeenkomstig het voor dat tijdstip voorgeschreven model wordt gelijkgesteld met een volmacht opgemaakt overeenkomstig het in artikel 1 opgenomen model.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De Ontheffingsregeling Gevolmachtigde Agent en de Model volmacht worden ingetrokken.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1995.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model volmacht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

 1. Achter ’De ondergetekende’ wordt de naam en, indien van toepassing, de handelsnaam van de verzekeraar ingevuld. ^ [1]
 2. Tegelijk met de volmacht dient een exemplaar van de geldende statuten te worden gedeponeerd. Bij latere wijziging van de statuten wordt ook deze wijziging aan de Sociaal-Economische Raad gezonden. ^ [2]
 3. De handtekening van de ondertekenaar van de volmacht dient te worden gelegaliseerd door eennotaris of een ander daartoe bevoegd persoon, die tevens verklaart dat hem is gebleken dat de ondertekenaar tot het verlenen van de volmacht bevoegd is.Als voorbeeld van een juiste legalisatie moge dienen:’Gezien voor legalisatie van de handtekening(en) van ..... ....., die naar mij is gebleken bevoegd is (zijn) deze volmacht namens de (verzekeraar) ..... te verlenen’.Deze legalisatie behoeft niet in het Nederlands te worden gesteld.Op een volmacht, afgegeven door een vestiging van een verzekeraar buiten Nederland, wordt de handtekening van de notaris of een ander daartoe bevoegd persoon gelegaliseerd door de Nederlandse Consul. ^ [3]
Naar boven