Regeling model ondervolmacht

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-07-1995 t/m 31-12-2005

Regeling model ondervolmacht

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 19, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf;

Gezien het advies van de Sociaal-Economische Raad;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Het model, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf wordt als volgt vastgesteld:

Ondervolmacht

als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf.

De gevolmachtigde..... 1

daartoe bij deze gemachtigd door verzekeraar...... 2

verklaart hierbij ondervolmacht te verlenen aan .....

Paragraaf I

Bevoegdheden

Om in Nederland, in naam van de bovenvermelde verzekeraar – binnen de perken van diens statuten 3 – verzekeringen te accepteren van risico’s, zowel binnen als buiten Nederland, en in het algemeen al datgene te verrichten wat de uitoefening van het verzekeringsbedrijf in Nederland als vertegenwoordiger van een in Nederland of in het buitenland gevestigde verzekeraar meebrengt en met betrekking daartoe alle rechten van de bovenvermelde verzekeraar uit te oefenen en alle verplichtingen na te komen, omvat deze ondervolmacht onder meer:

 • -

  het zelfstandig ondertekenen van polissen en van alle overige stukken die betrekking hebben op in deze volmacht genoemde handelingen;

 • -

  het ontvangen en verrekenen van – alsmede het kwijting geven voor – premies en alle overige gelden wegens aanspraken van de bovenvermelde verzekeraar, voortspruitende uit – of verband houdende met – gesloten verzekeringen;

 • -

  het meewerken tot wijziging, verlenging of opheffing van gesloten verzekeringen;

 • -

  het toezeggen of geven van vermindering, restitutie of kwijtschelding van premie en van gelden die betrekking hebben op alle overige aanspraken van de bovenvermelde verzekeraar;

 • -

  het van of namens verzekerden in ontvangst nemen van mededelingen;

 • -

  het meewerken tot vaststelling van schaden en de omvang daarvan, het regelen, erkennen en betalen van schaden, alsmede het in der minne (door middel van dading of anderszins) treffen van schikkingen in verband met schaden en alle andere aanspraken tegen de bovenvermelde verzekeraar;

 • -

  het in rechte betwisten van alle aanspraken tegen de bovenvermelde verzekeraar;

 • -

  het aanhangig maken van rechtsvorderingen ter uitoefening van enig aan de bovenvermelde verzekeraar als verzekeraar toekomend recht, het nemen van alle maatregelen die de gevolmachtigde voor een goede procesvoering nodig acht, het meewerken bij – of toestemmen in – het voeren van processen waarbij het belang van de bovenvermelde verzekeraar betrokken is;

 • -

  het onderwerpen van alle geschillen aan de beslissing van scheidsmannen alsmede het verlenen van zijn/haar medewerking in het scheidsrechterlijk geding;waarbij alle desbetreffende handelingen en verbintenissen van de genoemde ondergevolmachtigde voor de bovenvermelde verzekeraar zullen gelden, geheel als waren zij door haar verricht of aangegaan.

Waar in deze ondervolmacht wordt gesproken van verzekeringen, verzekerden of verzekeraar worden daaronder ook verstaan herverzekeringen, herverzekerden of herverzekeraar.

De ondergevolmachtigde is niet bevoegd op zijn beurt ondervolmacht te verlenen.

Paragraaf II

Inschrijving

Deze ondervolmacht is eerst van kracht nadat de ondergevolmachtigde als zodanig zal zijn ingeschreven in het register van gevolmachtigde agenten dat door de Sociaal-Economische Raad te ’s-Gravenhage wordt gehouden.

Paragraaf III

Einde ondervolmacht

Deze ondervolmacht kan zowel door de verzekeraar als door de gevolmachtigde te allen tijde worden ingetrokken.

Het ophouden van kracht te zijn van de volmacht van de gevolmachtigde tast de kracht van de ondervolmacht niet aan.

Paragraaf IV

Liquidatie

Bij het eindigen van deze ondervolmacht zal de afwikkeling van de lopende zaken geschieden door de ondergevolmachtigde, wiens/wier ondervolmacht uitsluitend daartoe moet worden geacht voort te duren totdat de gevolmachtigde dan wel de verzekeraar (indien de volmacht van de gevolmachtigde is geëindigd) aan de Sociaal-Economische Raad schriftelijk of via andere informatiedragers kennis heeft gegeven wie door hem als liquidateur met de afwikkeling van de lopende zaken wordt belast en deze aan de Sociaal-Economische Raad schriftelijk heeft meegedeeld, dat hij deze opdracht aanvaardt.

Indien in de afwikkeling van de lopende zaken ten gevolge van ontstentenis, verhindering of weigering van de onder-gevolmachtigde of liquidateur of om welke andere reden dan ook niet is voorzien, is iedere belanghebbende gerechtigd de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad te verzoeken een liquidateur te benoemen, die zich met de afwikkeling van de lopende zaken belast en daartoe bevoegd zal zijn totdat de ingevolge de eerste volzin van deze paragraaf door de gevolmachtigde dan wel door de verzekeraar (indien de volmacht van de gevolmachtigde is geëindigd) met de afwikkeling van de lopende zaken belaste liquidateur overeenkomstig die eerste volzin heeft meegedeeld deze opdracht te aanvaarden.

Paragraaf V

Toepasselijk recht

Op deze ondervolmacht is Nederlands recht van toepassing.

.......... 19..... 4

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1995.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling model ondervolmacht.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

 1. Achter ’De gevolmachtigde’ wordt de naam en, indien van toepassing, de handelsnaam van de gevolmachtigde agent ingevuld, die hierbij door de verzekeraar wordt gemachtigd om ondervolmacht te verlenen.

  ^ [1]
 2. Achter ’verzekeraar’ wordt de naam en, indien van toepassing, de handelsnaam van de verzekeraar ingevuld die zijn gevolmachtigde agent (zie onder 1) machtigt om ondervolmacht te verlenen.

  ^ [2]
 3. Tegelijk met de ondervolmacht dient een exemplaar van de geldende statuten te worden gedeponeerd. Bij latere wijziging van de statuten wordt ook deze wijziging aan de Sociaal-Economische Raad gezonden.

  ^ [3]
 4. De handtekening van de machtigende verzekeraar en van de ondervolmacht verlenende gevolmachtigde agent dient te worden gelegaliseerd door een notaris of een ander daartoe bevoegd persoon, die tevens verklaart dat hem is gebleken dat dezen tot het verlenen van de volmacht onderscheidenlijk de ondervolmacht bevoegd zijn.

  Als voorbeeld van een juiste legalisatie moge dienen:

  ’Gezien voor legalisatie van de handtekening(en) van ..... ..... alsmede de handtekening(en) van ..... die naar mij is gebleken bevoegd zijn deze machtiging tot het verlenen van ondervolmacht respectievelijk ondervolmacht te verlenen namens ..... (de verzekeraar) respectievelijk ..... (de gevolmachtigde agent)’.

  Deze legalisatie behoeft niet in het Nederlands te worden gesteld.

  Op een ondervolmacht, afgegeven door een vestiging van een verzekeraar dan wel een gevolmachtigde agent buiten Nederland, wordt de handtekening van de notaris of een ander daartoe bevoegd persoon gelegaliseerd door de Nederlandse Consul.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina