Wijzigingswet Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (aanpassing [...] van de arbeidsmarktfixus geneeskunde 1994-1996)

Geraadpleegd op 25-05-2024.
Geldend van 03-08-2005 t/m heden

Wet van 4 mei 1995, tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, houdende aanpassing van de bepalingen inzake de arbeidsmarktfixus, alsmede de eenmalige vaststelling bij wet van de arbeidsmarktfixus geneeskunde 1994-1996

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het is gebleken dat van overheidswege onvoldoende kan worden voorkomen dat inschrijving van studenten in het hoger onderwijs plaatsvindt, voor wie de arbeidsmarkt in de toekomst geen vooruitzichten biedt op de uitoefening van het beroep waarop de desbetreffende opleidingen zijn gericht;

dat voorts in verband met het voorgaande thans zekerheid moet worden geboden omtrent de status van de bestaande instroombeperking voor de opleidingen geneeskunde;

dat in verband daarmee onder meer wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Artikel II van deze wet werkt terug tot en met 17 april 1994.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 mei 1995

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

Uitgegeven de zestiende mei 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven