Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995

[Regeling vervallen per 01-07-2009.]
Geraadpleegd op 17-07-2024.
Geldend van 09-07-2006 t/m 30-06-2009

Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de Herziene Rijnvaartakte en op de resoluties van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, protocollen 1988-I-36 en 1994-I-23;

Voorts gelet op artikel 23.05 en bijlage H van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (Stcrt. 1995, 20);

Besluit:

Paragraaf 1. Typegoedkeuring

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Dienst Wegverkeer beslist op een verzoek om typegoedkeuring van een tachograaf.

 • 2 Een verzoek om goedkeuring moet worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer, Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer.

 • 3 De Dienst Wegverkeer brengt de goedgekeurde typen tachografen onmiddellijk ter kennis van het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De typegoedkeuring kan worden verleend indien de tachograaf voldoet aan de voorschriften van de bijlage H, onderdeel A, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995.

Paragraaf 2. Installatievoorschriften

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De tachograaf moet zodanig op het schip worden geïnstalleerd, dat alle met de tachograaf verband houdende bestanddelen deugdelijk tegen beschadiging zijn beschermd.

Paragraaf 3. Erkenning installateur en reparateur

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De Dienst Wegverkeer beslist op een verzoek om

  • a. erkenning als installateur van tachografen;

  • b. erkenning als reparateur van tachografen.

 • 2 Een verzoek om erkenning moet worden ingediend bij de Dienst Wegverkeer, Postbus 777, 2700 AT Zoetermeer.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Een erkenning wordt verleend aan in Nederland gevestigde fabrikanten of importeurs van tachografen.

 • 2 Als importeur wordt aangemerkt de door de fabrikant van tachografen contractueel erkende importeur.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De Dienst Wegverkeer kan een erkenning als installateur of reparateur intrekken als aan de voorschriften in deze regeling of in het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 niet wordt voldaan.

Paragraaf 4. Machtiging

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Een aan een fabrikant of importeur van tachografen verleende erkenning als installateur of reparateur van tachografen geldt tevens voor de door hem op verzoek gemachtigde installateurs en reparateurs.

 • 2 Een machtiging mag eerst worden verleend als door deze installateurs en reparateurs wordt voldaan aan de voorschriften bedoeld in artikel 9.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De machtiging dient door de erkende fabrikant of importeur te worden ingetrokken indien blijkt dat aan de voorschriften bedoeld in artikel 9 niet wordt voldaan of de voorschriften bedoeld in artikel 3, dan wel de verplichting opgenomen in artikel 11 niet wordt nageleefd.

 • 2 Bij intrekking van de machtiging dient de fabrikant of importeur van tachografen daarvan onmiddellijk mededeling te doen aan de Dienst Wegverkeer.

Paragraaf 5. Voorschriften installatie, onderzoek en reparatie

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De installatie, het onderzoek of de reparatie van tachografen mag slechts geschieden door installateurs respectievelijk reparateurs die zijn voorzien van:

  • a. een verzegelinrichting voorzien van een verzegelnummer;

  • b. door de fabrikant of importeur van tachografen voorgeschreven gereedschap en testapparatuur.

 • 2 Het voor de installatie, het onderzoek of de reparatie van de tachograaf aangewezen personeel dient met goed gevolg een door de fabrikant of importeur van tachografen georganiseerde cursus te hebben gevolgd inzake constructie, functioneren, installatie, onderzoek en reparatie van tachografen.

 • 3 Het personeel dient vervolgens tenminste eenmaal in de drie jaren een herhalingscursus te volgen.

 • 4 Een door de fabrikant of importeur afgegeven bewijs van deelname aan de cursus dient in het bedrijf bij de installateur respectievelijk reparateur aanwezig te zijn.

Paragraaf 6. Verplichtingen fabrikant en importeur

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De fabrikant of importeur van tachografen die in het bezit is van een erkenning als installateur of reparateur van tachografen is verplicht zorg te dragen dat:

 • a. aan de hem gemachtigde installateurs en reparateurs een verzegelnummer wordt toegekend;

 • b. aan de Dienst Wegverkeer een opgave wordt verstrekt van de door hem gemachtigde installateurs en reparateurs alsmede van het door hem gebezigde verzegelnummer of de door hem aan de gemachtigde installateurs en reparateurs toegekende verzegelnummers;

 • c. aan de Dienst Wegverkeer van de door hem aangebrachte wijzigingen van het bepaalde in onderdeel b onmiddellijk mededeling wordt gedaan;

 • d. de door hem gemachtigde installateurs en reparateurs in het bezit zijn van:

  • 1. de voorschriften bedoeld in artikel 3;

  • 2. door hem uitgevaardigde technische instructies, werkaanwijzingen en mededelingen;

 • e. door hem wordt toegezien op de naleving van de voorschriften door de door hem gemachtigde installateurs en reparateurs.

Paragraaf 7. Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Van de verklaring bedoeld in de bijlage H, onderdeel B, punt 6, van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 dient de installateur een afschrift te bewaren gedurende zeven jaren na dagtekening daarvan.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 Voor een verzoek om typegoedkeuring van een tachograaf is een vergoeding verschuldigd van:

  • a. indien de keuring plaats vindt door het beproevingslaboratorium van de Rijksdienst voor het Wegverkeer te Zoetermeer: f 2.525,00;

  • b. indien de keuring elders plaats vindt: f 2.125,00.

 • 2 Voor een verzoek om erkenning als installateur of reparateur van een tachograaf is een vergoeding verschuldigd van f 500,00.

 • 3 Een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid wordt niet eerder in behandeling genomen dan nadat het daarvoor verschuldige bedrag is ontvangen op Postbankrekening nr. 507505 ten name van de Rijksdienst voor het Wegverkeer.

Paragraaf 8. Toezicht

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De Inspectie Verkeer en Waterstaat is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in deze regeling en in de bijlage H van het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995.

Paragraaf 9. Overgangs- en Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Artikel 14

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

 • 1 De typegoedkeuring van tachografen verleend op grond van de Regeling typegoedkeuring en installatievoorschriften tachograaf internationale Rijnvaart van 13 maart 1989 (Stcrt. 56) wordt geacht te zijn verleend met inachtneming van artikel 1 van deze regeling.

 • 2 Een niet ingetrokken erkenning als installateur of reparateur van tachografen verleend op grond van de Regeling typegoedkeuring en installatievoorschriften tachograaf internationale Rijnvaart wordt geacht te zijn verleend met inachtneming van artikel 4 van deze regeling.

Artikel 15

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

De Regeling typegoedkeuring en installatievoorschriften tachograaf internationale Rijnvaart van 13 maart 1989 (Stcrt. 56), de Regeling vaststelling vergoeding verzoek typegoedkeuring tachograaf internationale Rijnvaart van 18 september 1989 (Stcrt. 204) en de Regeling vaststelling vergoeding verzoek erkenning als installateur of reparateur tachograaf internationale Rijnvaart van 18 september 1989 (Stcrt. 204) worden ingetrokken.

Artikel 16

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling kan worden aangehaald als ’Regeling typegoedkeuring en installatie tachografen Rijnvaart 1995’.

Artikel 17

[Regeling vervallen per 01-07-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling wordt in de Staatscourant geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 mei 1995

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven