Wijziging Regeling keuring en handelsverkeer vleesprodukten 1993

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 18-05-2024.
Geldend van 05-05-1995 t/m 23-01-2004

Wijziging Regeling keuring en handelsverkeer vleesprodukten 1993

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 19, eerste lid, en 26 van de Landbouwwet;

Gezien het advies van het Produktschap voor Pluimvee en Eieren en Het Bedrijfschap voor de Pluimveehandel en -industrie;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

[Red: Wijzigt de Regeling keuring en handelsverkeer vleesprodukten 1993.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In afwijking van hetgeen in de Regeling keuring en handelsverkeer vleesprodukten 1993 is bepaald omtrent het aanbrengen van het merk met de letters ’GOEDGEKEURD’, is het in bedrijven waar op de datum van inwerkingtreding van de onderhavige regeling gebruik werd gemaakt van het merk met de letters ’GEZIEN’, tot één jaar na bedoelde datum toegestaan van laatstgenoemd merk gebruik te blijven maken.

Artikel III

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 april 1995

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
voor deze: De

Directeur-Generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

,

J.F. de Leeuw

Naar boven