Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Destructiewet

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 01-01-2003 t/m 31-12-2007

Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Destructiewet

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 24 van de Destructiewet,

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

  • 1 Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Destructiewet bepaalde, worden aangewezen:

    • a. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

    • b. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Destructiewet.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Terpstra

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven