Besluit beheer personenwagenbanden

[Regeling vervallen per 01-04-2004.]
Geraadpleegd op 20-05-2024.
Geldend van 02-07-2002 t/m 31-03-2004

Besluit van 26 april 1995, tot vaststelling van regels voor het na gebruik innemen en verder verwijderen van personenwagenbanden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 26 juli 1994, MJZ26794024, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 10.4, eerste lid, tweede lid, onder e, zesde lid en zevende lid, en 10.8 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 11 januari 1995, no. W08.94.0481);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 april 1995, MJZ 19495011, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. motorrijtuigen: motorrijtuigen als bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, met uitzondering van bromfietsen en als bromfiets uitgevoerde invalidenvoertuigen;

 • b. aanhangwagens: voertuigen die kennelijk bestemd zijn om te worden voortbewogen door een motorrijtuig;

 • c. personenwagenbanden: banden met een grootte tot en met 17,5 inch velgmaat van aanhangwagens en van motorrijtuigen op drie of meer wielen, waarvan het ledig gewicht, vermeerderd met het laadvermogen, niet meer bedraagt dan 3500 kilogram;

 • d. producent: degene die personenwagenbanden vervaardigt en in Nederland aan een ander ter beschikking stelt;

 • e. importeur: degene die personenwagenbanden als eerste in Nederland invoert en aan een ander ter beschikking stelt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Een producent of importeur van personenwagenbanden draagt er zorg voor dat de banden van het merk dat door hem in Nederland op de markt wordt gebracht, na gebruik worden ingenomen en nuttig worden toegepast of worden verwijderd.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Een ieder die personenwagenbanden verkoopt of anderszins ter beschikking stelt aan degene die deze personenwagenbanden gebruikt, neemt de aan hem aangeboden personenwagenbanden in, die zijn vrijgekomen bij het vervangen ervan.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

 • 1 Een producent of importeur doet binnen dertien weken nadat de in artikel 2 bedoelde verplichting op hem van toepassing is geworden, aan Onze Minister mededeling over de wijze waarop hij uitvoering zal geven aan de daar bedoelde verplichting.

 • 2 Bij de mededeling worden in ieder geval aangegeven:

  • a. de wijze waarop de inname van de personenwagenbanden plaatsvindt alsmede het daarbij te verwezenlijken inzamelpercentage;

  • b. welk percentage van de ingenomen personenwagenbanden als produkt wordt hergebruikt;

  • c. welk percentage van de ingenomen personenwagenbanden als materiaal wordt hergebruikt;

  • d. welk percentage van de resterende ingenomen personenwagenbanden anderszins nuttig wordt toegepast of wordt verwijderd en de wijze waarop dit geschiedt;

  • e. de wijze van financiering van de afvalbeheersstructuur;

  • f. de maatregelen die zijn of worden getroffen in geval van een tijdelijke stagnatie bij de inname en verder afvalbeheer;

  • g. de maatregelen die zijn of worden getroffen om de inname en verder afvalbeheer zeker te stellen ingeval de producent of importeur ophoudt met het in Nederland op de markt brengen van personenwagenbanden;

  • h. het meet- en monitoringsysteem.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

 • 1 De mededeling, bedoeld in artikel 4, behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

 • 2 Onze Minister neemt binnen acht weken na ontvangst van de mededeling een beslissing over de goedkeuring daarvan. Hij kan binnen deze termijn bepalen dat zijn beslissing wordt verdaagd met een daarbij aangegeven termijn van ten hoogste acht weken.

 • 3 Onze Minister kan aan de goedkeuring van de mededeling voorschriften of beperking verbinden. Hij kan tevens bepalen dat de goedkeuring slechts geldt voor een daarbij vast te stellen termijn.

 • 4 Een producent of importeur voert de in artikel 2 bedoelde verplichting uit overeenkomstig de door Onze Minister goedgekeurde mededeling.

 • 5 Een producent of importeur zendt jaarlijks vóór 1 juli aan Onze Minister een verslag over de wijze waarop in het voorgaande kalenderjaar uitvoering is gegeven aan de in artikel 2 bedoelde verplichting.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Zolang geen goedkeuring is verleend, draagt de producent of importeur er zorg voor dat personenwagenbanden die door hem op de markt worden gebracht, na gebruik worden ingenomen en bewaard.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

 • 1 Producenten en importeurs kunnen gezamenlijk een mededeling doen als bedoeld in artikel 4.

 • 2 In afwijking van artikel 4 kan een producent of importeur, indien een mededeling als bedoeld in het eerste lid is goedgekeurd, volstaan met de mededeling dat hij uitvoering geeft aan de in artikel 2 bedoelde verplichting overeenkomstig die goedgekeurde mededeling.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

 • 1 Onze Minister kan, indien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden van afvalbeheer daartoe aanleiding geven, bij ministeriële regeling bepalen dat vóór een door hem aangegeven tijdstip door de producenten en importeurs opnieuw een mededeling dient te worden gedaan.

 • 2 In geval van toepassing van het eerste lid, vervalt de goedkeuring van een eerder gedane mededeling op het in dat lid bedoelde tijdstip dan wel, indien vóór dat tijdstip een nieuwe mededeling is gedaan, op het tijdstip waarop door Onze Minister een beslissing inzake de mededeling, bedoeld in dat lid, is genomen.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Dit besluit is niet van toepassing op de producent of importeur die een voertuig als bedoeld in het Besluit beheer autowrakken waaraan personenwagenbanden zijn gemonteerd, in Nederland op de markt brengt.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-04-2004]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit beheer personenwagenbanden.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 april 1995

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Margaretha de Boer

Uitgegeven de elfde mei 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven