Wijzigingsbesluit Formatiebesluit dagscholen m.b.o., enz.

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 01-05-1995 t/m 30-11-2005

Besluit van 25 april 1995, houdende wijziging van het Formatiebesluit dagscholen m.b.o., het Formatiebesluit v.a.v.o. en het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. in verband met aanpassing van de ratio's en wijziging van het Inrichtingsbesluit v.a.v.o. en het Inrichtingsbesluit dagscholen m.b.o. in verband met enkele technische aanpassingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 28 november 1994, nr. 94045060/3675, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op de artikelen 23a, 27, 90 en 95c van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 3.39 van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;

Gehoord de Onderwijsraad (advies van 14 oktober 1994, nr. OR 94000474/SK);

De Raad van State gehoord (advies van 21 februari 1995, nr. W05.94.0724);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van 20 april 1995, nr. 95005424/3675, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]

Artikel VI. Overgangsregeling personele gevolgen harmonisatie ratio's deeltijds m.b.o.

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

 • 1 Bij ministeriële regeling worden voorschriften gegeven

  • a. in welke gevallen, onder welke voorwaarden en volgens welke berekeningswijze voor een school of instelling als bedoeld in het tweede lid, de normatieve vergoeding voor het kalenderjaar 1995 wordt verhoogd om de gevolgen voor het personeel op te vangen van de toepassing van de ratio's, genoemd in artikel F.7, eerste lid onderdelen b en d, en artikel F.8, eerste lid onderdelen b en d, van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. zoals gewijzigd door artikel IV, onderdeel C, tweede en vierde lid, en onderdeel D, tweede en vierde lid, met dien verstande dat bij de berekening van die verhoging geen rekening wordt gehouden met het in die ratio's opgenomen opslagpercentage voor vervanging van personeel bij afwezigheid, en

  • b. in welke gevallen en onder welke voorwaarden Onze Minister op aanvraag van het bevoegd gezag van die instelling, in aanvulling op de verhoging, bedoeld in onderdeel a, een aanvullende vergoeding voor het kalenderjaar 1995 kan toekennen.

 • 2 Een school of instelling als bedoeld in het eerste lid, is

  • a. een school als bedoeld in artikel 3.10, eerste en tweede lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs, waaraan voor het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs een of meer afdelingen in de sector dienstverlening en gezondsheidszorg of een afdeling proces- en laboratoriumtechniek in de sector techniek is of zijn verbonden, of

  • b. een instelling waaraan opleidingen voor deeltijds middelbaar beroepsonderwijs zijn verbonden in de sector dienstverlening en gezondheidszorg als bedoeld in artikel 3.11, eerste en tweede lid, van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs.

 • 3 De normatieve vergoeding, bedoeld in het eerste lid, is de vergoeding berekend op grond van de titels 2 en 3 van hoofdstuk F van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O. zoals gewijzigd door artikel IV, onderdeel C, tweede en vierde lid, en onderdeel D, tweede en vierde lid, waarbij voor het deeltijds middelbaar beroepsonderwijs in de sector dienstverlening en gezondheidszorg voor de periode van 1 januari 1995 tot 1 mei 1995 de ratio's van toepassing zijn die met ingang van 1 mei 1995 gelden op grond van artikel F.7, eerste lid onderdeel d, en artikel F.8, eerste lid onderdeel d, van het Uitvoeringsbesluit W.C.B.O.

Artikel VII

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

Dit besluit treedt in werking op 1 mei 1995 en werkt voor wat betreft artikel VI terug tot en met 1 januari 1995.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 april 1995

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

J. M. M. Ritzen

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de zevenentwintigste april 1995

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven