Regeling Tegemoetkoming kosten cito-toets en NT2-cursus

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 20-05-1995 t/m 30-12-2004

Regeling Tegemoetkoming kosten cito-toets en NT2-cursus

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel III van de Wet van 1 december 1994, houdende wijziging van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs inzake de bevoegdheid voor het geven van onderwijs in niet-Nederlandse taal en cultuur;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepaling

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt onder o.e.t.c.-leraren verstaan: personen die zijn belast met het geven van het onderwijs bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Wet op het basisonderwijs dan wel artikel 18, eerste lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.

Artikel 2. Bijdrage Cito-toets

[Vervallen per 31-12-2004]

Ten behoeve van o.e.t.c.-leraren wordt een vergoeding verstrekt voor de reiskosten die zijn gemoeid met het afleggen van de toets Nederlands als tweede taal voor o.e.t.c.-leraren bij het Instituut voor Toetsontwikkeling. Het betreft een vergoeding voor reizen met openbaar vervoer tussen de woonplaats van degene die de toets doet en de plaats waar de toets wordt afgenomen welke op de dag van de toets door het Instituut voor Toetsontwikkeling wordt verstrekt.

Artikel 3. Bijdrage NT2-cursus

[Vervallen per 31-12-2004]

Ten behoeve van o.e.t.c.-leraren wordt een bijdrage verstrekt in de kosten die in de periode van 1 augustus 1994 tot en met 31 juli 1997 zijn gemoeid met de voorbereiding op en het afleggen van onderdelen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal volgens programma II.

Deze bijdrage bedraagt ƒ 545,- per onderdeel waarvoor de o.e.t.c.-leraren zijn gezakt voor de toets Nederlands als tweede taal voor o.e.t.c.-leraren afgelegd bij het Instituut voor Toetsontwikkeling. In dit bedrag is een bedrag van ƒ 75,- aan reiskosten en f 45,- aan examenkosten begrepen. De bijdrage wordt als bestemmingsbedrag toegekend aan het bevoegd gezag van de school waaraan de desbetreffende persoon de grootste aanstelling heeft.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is bekendgemaakt.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Tegemoetkoming kosten Cito-toets en NT2-cursus.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina