Regeling onderzoek Criminele Inlichtingendienst regionale politiekorps Kennemerland

[Regeling vervallen per 02-01-2005.]
Geraadpleegd op 10-12-2023.
Geldend van 27-04-1995 t/m 01-01-2005

Regeling onderzoek Criminele Inlichtingendienst regionale politiekorps Kennemerland

De Minister van Justitie,

Overwegende dat op Rijksrecherche een onderzoek verricht naar het functioneren van de Criminele Inlichtingen-dienst van het regionale politiekorps Kennemerland;

dat het onderzoek tot doel heeft het feitelijk functioneren van de Criminele Inlichtingendienst van het regionale politiekorps Kennemerland in de periode 1990 tot heden in kaart te brengen;

dat het voor een adequate verrichting van het onderzoek noodzakelijk is dat de Rijksrecherche kennis neemt van alle bij de Criminele Inlichtingendienst van het regionale politiekorps Kennemerland aanwezige relevante gegevens, alsmede van alle - voor zover van belang voor het onderzoek - bij andere Criminele Inlichtingendiensten aanwezige relevante gegevens;

Gelet op artikel 18, vijfde lid, van de Wet politieregisters;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

  • 1 Voor de duur van het onderzoek naar het functioneren van de Criminele Inlichtingendienst van het regionale politiekorps Kennemerland worden alle voor dit onderzoek van belang zijnde gegevens uit registers gehouden bij de Criminele Inlichtingendiensten verstrekt aan de personen, die door de betrokken Procureur-Generaal zijn belast met het doen van dit onderzoek.

  • 2 Een ieder, die daartoe bij of krachtens Wet politieregisters gemachtigd is, is verplicht aan de in het eerste lid bedoelde personen gegevens uit de bij de Criminele Inlichtingendiensten gehouden registers te verstrekken.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 02-01-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.

’s-Gravenhage, 24 april 1995

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven