Aanwijzing ex artikel 14 w.t.g. inzake Tubakorting algemene ziekenhuizen

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-10-2006.]
Geraadpleegd op 12-04-2024.
Geldend van 25-02-1996 t/m heden

Aanwijzing ex artikel 14 w.t.g. inzake Tubakorting algemene ziekenhuizen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 14 van de Wet tarieven gezondheidszorg, laatstelijk gewijzigd bij wet van 20 november 1991;

Gehoord het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (advies van 28 maart 1995, kenmerk Ho/mvd/A/95/019, vastgesteld in de vergadering van 20 maart 1995);

Na schriftelijke mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (brief van 10 april 1995, kenmerk VMP/O-951170)

Besluiten:

Artikel 1

Het Centraal orgaan tarieven gezondheidszorg (verder te noemen: Cotg) wijzigt voor de prestaties van instellingen, die in artikel 1, onder A, nummer 1 (voor zover het de algemene ziekenhuizen betreft), van het Besluit werkingssfeer Wet tarieven gezondheidszorg 1992 als organen voor gezondheidszorg zijn aangewezen, de richtlijnen per 1 januari 1995 zodanig dat op de aanvaardbare kosten structureel een verlaging wordt gerealiseerd van f 22,5 mln. en incidenteel voor het jaar 1995 een verlaging wordt gerealiseerd van f 45 mln.

Artikel 2

 • a. De in artikel 1 bedoelde structurele verlaging zal worden geconcretiseerd:

  • -

   door een verlaging met 1,24% van de richtlijnen voor neurochirurgie, neonatologie, brandwonden, chronisch intermitterende beademing, aids, hartchirurgie, PTCA, IVF, beenmergtransplantatie, dialyse en radiotherapie;

  • -

   door voor het resterende bedrag een verlaging te realiseren van de bedragen, die in de richtlijn ’Functiegerichte budgettering’ zijn vastgesteld voor de parameters gewogen opnamen, verpleegdag, gewogen 1e polikliniekbezoek, dagverpleging, de poliklinische bevallingen (M9) en de poliklinische infuusverstrekkingen cytostatica (M14). Daartoe zullen de maximumbedragen worden verlaagd. Deze verlaging zal niet verder doorwerken dan tot ziekenhuizen met 40 of minder gewogen specialisteneenheden.

 • b. De in artikel 1 bedoelde incidentele verlaging zal worden geconcretiseerd:

  • -

   door een verlaging met 2,48% van de richtlijnen voor neurochirurgie, neonatologie, brandwonden, chronisch intermitterende beademing, aids, hartchirurgie, PTCA, IVF, beenmergtransplantatie, dialyse en radiotherapie;

  • -

   door voor het resterende bedrag een verlaging te realiseren van de bedragen, die in de richtlijn ’Functiegerichte budgettering’ zijn vastgesteld voor de parameters gewogen opnamen, verpleegdag, gewogen 1e polikliniekbezoek, dagverpleging, de poliklinische bevallingen (M9) en de poliklinische infuusverstrekkingen cytostatica (M14). Daartoe zullen de maximumbedragen worden verlaagd. Deze verlaging zal niet verder doorwerken dan tot ziekenhuizen met 40 of minder gewogen specialisteneenheden.

Artikel 3

In de bedoelde richtlijnen ter uitvoering van de onderhavige aanwijzing wordt bepaald dat het Cotg, bij het ontbreken van een verzoek tot goedkeuring of vaststelling van tarieven, ambtshalve gewijzigde tarieven vaststelt.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De

Minister

van Economische Zaken,

G.J. Wijers

Naar boven