Examenreglement brandweerduiker 1995

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 31-03-2005 t/m 30-09-2010

Examenreglement brandweerduiker 1995

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Brandweerwet 1985;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de opleiding:

de opleiding brandweerduiker, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 1, van het Besluit rijksexamen brandweeropleidingen;

b. de module:

elke onderwijseenheid over een samenhangend deel van de leerstof, die zowel presentatie, verwerking als toetsing omvat en die flexibel programmeerbaar is in het systeem, waarvan het een onderdeel is;

c. het module-examen:

elk examen ter afsluiting van een module, dat bestaat uit een schriftelijk deel, een praktisch deel, een projectopdracht of een combinatie daarvan;

d. het studiepunt:

de eenheid, waarin de omvang van de module wordt uitgedrukt en die gemiddeld tien contact- of zelfstudie-uren vertegenwoordigt;

e. de vrijstelling:

een door het bestuur van het Nederlands bureau brandweerexamens, genoemd in artikel 18g, eerste lid, van de Brandweerwet 1985, afgegeven verklaring, inhoudende dat de kandidaat voor de betreffende module over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

De opleiding bestaat uit drie modulen:

 • a. brandweerduiker theorie (verplichte module);

 • b. brandweerduiker praktijk I (verplichte module);

 • c. brandweerduiker praktijk II (verplichte module).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 De modulen brandweerduiker theorie en brandweerduiker praktijk II omvatten vier studiepunten.

 • 2 De module brandweerduiker praktijk I omvat twee studiepunten.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Tot het module-examen brandweerduiker praktijk I wordt toegelaten degene die in het bezit is van het certificaat van of de vrijstelling voor de module brandweerduiker theorie.

 • 2 Tot het module-examen brandweerduiker praktijk II wordt toegelaten degene die in het bezit is van:

  • a. het certificaat van de module brandweerduiker praktijk I dat niet ouder is dan vijftien maanden, dan wel

  • b. de vrijstelling van de module brandweerduiker praktijk I, waarbij als voorwaarde geldt dat de periode tussen de datum van afgifte van het diploma of het certificaat op grond waarvan de vrijstelling is verleend en het module-examen brandweerduiker praktijk II niet langer is dan vijftien maanden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Het module-examen brandweerduiker theorie bestaat uit een schriftelijk deel.

 • 3 Het cijfer voor het module-examen brandweerduiker theorie is gelijk aan het afgeronde cijfer voor het schriftelijk deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Het module-examen brandweerduiker praktijk I bestaat uit een praktisch deel.

 • 3 Het cijfer voor het module-examen brandweerduiker praktijk I is gelijk aan het afgeronde cijfer behaald voor het praktisch deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 1 Het module-examen brandweerduiker praktijk II bestaat uit een praktisch deel.

 • 3 Het cijfer voor het module-examen brandweerduiker praktijk II is gelijk aan het afgeronde cijfer voor het praktisch deel, waarbij een half punt of meer naar boven wordt afgerond en minder dan een half punt naar beneden wordt afgerond.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

 • 3 Verlenging van de geldigheid van het diploma voor de duur van twee jaar wordt verleend op basis van een verklaring van de korpsleiding van het korps waar betrokkenen werkzaam is en waaruit blijkt dat de aanvrager beschikt over voldoende relevante en actuele kennis en beroepservaring.

 • 5 Voor kandidaten die in 2004 het diploma brandweerduiker hebben behaald, geldt een afwijking van de eisen op grond van het vierde lid. Deze afwijking houdt in dat zij ten minste 10 duiken hebben gemaakt met een totale onderwatertijd van ten minste 300 minuten, waarvan 2 duiken in het zwembad worden uitgevoerd.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Het Reglement voor het examen ter beoordeling van de kennis en de bekwaamheid van het personeel van de brandweer inzake het optreden als duiker bij de brandweer wordt ingetrokken.

Artikel 13

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1995.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 april 1995

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Bijlage 36. Deel A, examenprogramma module brandweerduiker theorie

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

OPLEIDING: brandweerduiker

Module: brandweerduiker theorie

no. leerdoel

inhoud

gedragsniveau

weegfactor

Natuurkundige wetmatigheden

1.

Eenvoudige natuurkundige berekeningen maken met betrekking tot (partiële) druk en gewicht.

t

1

2.

Toepassen van natuurkundige principes, waaronder het luchtverbruik, op de duikverrichtingen.

t

2

Tactische aspecten van het brandweerduiken

3.

Samenvattend weergeven van de tactiek van het duiken, dat wil zeggen:

 • -

  het uitrukken na een ongeval;

 • -

  het te water gaan;

 • -

  het opsporen van het object, waarbij de voorgeschreven zoekmethoden en hand- en lijnsignalen worden gebruikt;

 • -

  het bevrijden van het slachtoffer;

 • -

  het vervoeren van het slachtoffer in het water;

 • -

  inzet op of onder ijs.

i

3

4.

Beschrijven hoe onder gegeven omstandigheden gebruik moet worden gemaakt van een boot of vlot.

i

1

Medische aspecten van het duiken

5.

Herkennen van algemene begrippen uit de anatomie en fysiologie.

k2

2

6.

Preventief, diagnosticerend en handelend optreden wanneer zich medische aandoeningen bij het duiken voordoen.

p

2

Slachtofferhulp

7.

Beschrijven van de manier van handelen bij verdrinking en onderkoeling van slachtoffers.

i

2

Duikmateriaal

8.

De samenstelling, toepassingen en het onderhoud van de brandweerduikuitrusting beschrijven.

i

2

Toepassen van veiligheidsaspecten

9.

Kunnen opzoeken van de hoofdlijnen van de duikwetgeving, inclusief de veiligheidsrichtlijnen.

k1

1

10.

Aanduiden van de onderstaande inhoud van de registratieverplichting en aangeven hoe deze moet worden uitgevoerd:

 • -

  het voeren van een duikadministratie;

 • -

  het bijhouden van een duiklogboek;

 • -

  ongevalregistratie;

 • -

  keuringen.

i

1

Inzicht in de te nemen maatregelen bij in nood verkerende duikers

11.

Beschrijven van de te treffen maatregelen (op de wal) in noodsituaties ter redding van de duiker.

i

2

12.

Beschrijven van de handelingen die een stand-by duiker kan verrichten ter redding van een in nood verkerende duiker.

i

2

13.

Beschrijven van de handelingen die een duiker kan uitvoeren indien deze zich in een noodsituatie bevindt.

i

2

Bijlage 37. Deel B, Examenprogramma module brandweerduiker praktijk I

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

OPLEIDING: brandweerduiker

MODULE: brandweerduiker praktijk I

no. leerdoel

inhoud

gedragsniveau

weegfactor

Zwemtechniek

1.

Blijk geven van een goede beheersing van de zwemtechniek.

m2

1

Slachtoffers

2.

Bedreven zijn in het vervoeren van het slachtoffer naar en op de wal.

m2

3

Optreden met en zonder duikuitrusting

3.

Demonstreren van veilig gebruik van de duikuitrusting.

m2

3

4.

Bedreven zijn in het bewegen onder water met en zonder duikuitrusting.

m2

3

Handelen in noodsituaties van duikers

5.

Demonstreren van handelingen onder water in noodsituaties (zelfredding).

m2

3

6.

Een in nood verkerende duiker boven water halen (taak stand-by duiker).

m2

3

7.

Het treffen van maatregelen ter redding van de duiker.

m2

3

Bijlage 38. Deel C, examenprogramma module brandweerduiker praktijk II

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

OPLEIDING: brandweerduiker

Module: brandweerduiker praktijk II

no. leerdoel

inhoud

gedragsniveau

weegfactor

Veilig optreden met duikuitrusting

1.

Demonstreren van veilig gebruik van de duikuitrusting en uitvoeren van de controle van de duikuitrusting.

m2

3

Duiktechniek

2.

Uitvoeren van de onderstaande handelingen die deel uitmaken van de tactiek van het duiken:

 • -

  het uitrukken naar een ongeval;

 • -

  het te water gaan;

 • -

  het opsporen van het object;

 • -

  het bevrijden van het slachtoffer;

 • -

  het vervoeren van het slachtoffer in het water.

t+m2

3

Communicatie

3.

Communiceren aan de hand van duikspecifieke seinen en signalen.

m2

3

Deel D Betekenis van de codes

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

k =

kennis

k1 =

kunnen opzoeken

k2 =

kunnen herkennen

k3 =

uit het hoofd kunnen noemen

i =

inzicht:

 • -

  kunnen noemen van consequenties/gevolgen

 • -

  kunnen formuleren in eigen woorden

t =

toepassen: kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, -regels, -methoden en -technieken

p =

probleem oplossen: kunnen kiezen of ontwikkelen van andere dan standaardbegrippen, -principes, -regels, -methoden en -technieken

m =

motorische vaardigheden

m1 =

kunnen verrichten van motorische/zintuiglijke vaardigheden

m2 =

bedreven zijn in bepaalde motorische/zintuigelijke vaardigheden

Bijlage Deel E, eisen ten aanzien van de geldigheid diploma brandweerduiker

[Regeling vervallen per 01-10-2010]

OPLEIDING: brandweerduiker

Om voor verlenging van de geldigheid van het diploma brandweerduiker in aanmerking te komen, moet betrokkene aan de volgende eisen voldoen:

 • a. ten minste 20 duiken hebben gemaakt met een totale onderwatertijd van ten minste 600 minuten, waarvan 5 duiken in het zwembad worden uitgevoerd.

  Ten minste te behandelen onderdelen in het zwembad:

  Dz 001

  Zwemtechnieken (conditietraining).

  Dz 002

  Toepassen van handelingen m.b.t. een veilig optreden met duikuitrusting.

  Dz 003

  Uitrusting afleggen en omhangen onder water.

  Dz 004

  Toepassen van bevrijdings- en vervoersgrepen.

  Dz 005

  Handelen in noodsituaties van duikers (zelfredmethode en redmethode collega in nood) in complete buitenwaterduikuitrusting (2x p/j).

  Dz 006

  Handelen bij lek buitenwaterduikpak met volledige duikuitrusting.

  Dz 007

  Handelen bij ‘op de kop staan’ in volledige buitenwaterduikuitrusting.

  Ten minste te behandelen onderdelen in het buitenwater:

  Db 001

  Uitvoeren van de uitrukprocedure (aankleden tijdens de rit).

  Db 002

  Uitvoeren van veiligheids- en gezondheidsmaatregelen op en om de duiklocatie.

  Db 003

  Toepassen van duikmedische vaardigheden.

  Db 004

  Uitvoeren van de noodprocedures (2x p/j).

  Db 005

  Uitvoeren van zoekmethoden (met en zonder communicatieapparatuur).

  Db 006

  Uitvoeren van een oppervlakteredding, binnen en buiten bereik van de lijn.

  Db 007

  Uitvoeren van een redding uit een te water geraakte auto.

  Db 008

  Uitvoeren van horizontaal drenkelingentransport.

  Db 009

  Uitvoeren van een oefenduik vanaf een boot.

  Db 010

  Uitvoeren van een oefenduik waarbij wordt samengewerkt met de bemanning van een tankautospuit.

  Oefeningen zoals hieronder genoemd moeten gecombineerd worden met de oefeningen Db 001 t/m Db 010 voor zover de daarin beschreven situaties zich voor (kunnen) doen in het verzorgingsgebied:

  Db 011

  Oefenduik bij sterkere stroming (max. 0.5 m/sec).

  Db 012

  Oefenduik op diepte (max. 15 meter).

  Db 013

  Oefenduik op grootwater.

  Db 014

  Het bergen van een object (auto).

  Db 015

  Zoeken van objecten op verzoek van de politie.

  Van onderstaande oefeningen moet oefening Db 016 gecombineerd worden met ten minste één van de oefeningen Db 001 t/m Db 010. Hetzelfde geldt voor de oefening Db 017, voor zover de daarin vermelde omstandigheid zich voordoet.

  Db 016

  Oefenduik bij duisternis.

  Db 017

  Oefenduik onder ijs.

 • b. te beschikken over actuele theoretische kennis.

  1 keer per vier jaar zal er een theoretische toets door het Nederlands bureau brandweerexamens (Nbbe) moeten worden afgenomen. Deze toets dient naast kennisvragen tevens ervaringsvragen te bevatten.

  Verklaring van de codes:

  Dz = Duiken praktijk in het zwembad.

  Db = Duiken praktijk in het buitenwater.

  De aanvraag voor verlenging van de geldigheid van het diploma brandweerduiker wordt door het bestuur van het korps bij de voorzitter van het bestuur van het Nbbe ingediend.

  De leiding van het korps waar betrokkene werkzaam is controleert persoonlijk aan de hand van het duiklogboek en de oefenregistratie of aan bovenstaande eisen is voldaan.

Naar boven